درسهائی از نهج البلاغه

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای

دوران جاهلیت

بطوری که از گفتار امیر المومنین بر می آید آن دورانی است که مردم در آن دوران، دچارد و گونه نابسمانی و کمبود بودند:

1- نابسامانی مادی

2- نابسامانی معنوی

1- نابسامانی مادی:
نابسامانی مادی مردم اینست که از لحاظ رفاه در سطح پائینی قرار می گیرند و این موضوع در خطبه ای که در جلسه قبل گفته شده است و همچنین در دیگر خطبه نهج البلاغه نیز مورد تصریح قرار گرفته که رفاه، امنیت نیست. در قرآن هم به نبودن رفاه و نبودن امنیت دوران جاهلی اشاره شده، در سوره ایلاف می فرماید:
فلیعبد وارب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع و امنهم من خوف
آنها را از گرسنگی به سیری رساندیم و از ناامنی به امنیت در آیات دیگری هم اشاره ای به این معنا کرده.