درسهائی از نهج البلاغه

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای

درس سوم

بسم الله الرحمن الرحیم
اگر دوران بعد از بعثت را بنام دوران اسلامی بنامیم، مناسب است که دوران پیش از بعثت را همچنان که مصطلح نیز هست دوران جاهلی نامگذاری کنیم.
آن چه را که فعلاً ذکر می کنم ممیرات و مشخصات دوران جاهلی است.

دوران جاهلیت

بطوری که از گفتار امیر المومنین بر می آید آن دورانی است که مردم در آن دوران، دچارد و گونه نابسمانی و کمبود بودند:

1- نابسامانی مادی