فهرست کتاب


بهترین زندگی در پرتو سخنان امام سجاد (ع)

مسعود رضا (نوری)

برنامه روزانه یک مسلمان

بخشی از دعای شماره 6 از صحیفه سجادیه:

یک مسلمان باید برنامه روزانه اش چنین باشد:
1- به کار بستن کار خیر.
2- دوری از شر و گناه.
3- شکر نعمتها
4- پیروی از سنت های الهی.
5- پرهیز از بدعتها.
6- امر به معروف.
7- نهی از منکر.
8- طرفداری از مکتب اسلام.
9- نکوهش باطل و مبارزه با آن.
10- یاری حق و گرامی داشتن آن.
11- ارشاد و راهنمایی گمراه.
12- معاونت ناتوان (یاری رساندن به ناتوان).
13- فریادرسی مظلوم.
14- نهایت استفاده از وقت.

اخلاق و کردار ناپسند