فهرست کتاب


دیوان شمس تبریزی «غزلیات»

مولانا جلال الدین محمد بلخی‏

3319 حکم نو کن که شاه دورانی Aسکه تازه زن که سلطانی

حکم مطلق تو راست در عالم Aحاکمان قالب اند و تو جانی
آن چه شاهان به خواب می جستندAچون مسلم شدت به آسانی
همه مرغان چو دانه چین تواندAتو همایی میان مرغانی
بر سر آمد رواق دولت توAز آن که تو صاف صاف انسانی
برتر آید ز جان ملک و ملک Aگر دهی دل به روح حیوانی
شرط ها را ز عاشقان برگیرAکه تو احوال شان همی دانی
دام ها را ز راه شان بردارAخواه تقدیر و خواه شیطانی
تا شوم سرخ رو در این دعوی Aکه تو چون حق لطیف فرمانی
شمس تبریز رحمت صرفی Aز آن که سر صفات رحمانی

3320 خامشی ناطقی مگر جانی Aمی زنی نعره های پنهانی

تو چو باغی و صورتت برگی Aباغ چه صد هزار چندانی
بی تو باغ حیات زندانیست Aهست مردن خلاص زندانی
چون تو بحری و صورتت ابرست Aفیض دل قطره های مرجانی
ای یکی گو شده یکی گویان Aپیش حکمت که شاه چوگانی
تا یکی گو نشد اگر چه زرست Aگر چه نیکوست نیست میدانی
پهلوی اعتراض را بتراش Aگر تو چون گوی چست و گردانی
پهلوی اعتراض در ابلیس Aگشت مردود رد ربانی
پس به خراط خویش را بسپارAتا یکی گو شوی اگر آنی
مانعست اعتراض ابلیسی Aاز یکی گویی و یکی دانی
شمس تبریز نور جان منی Aچشم را نور و جسم را جانی

3321 در غم یار، یار بایستی Aیا غمم را کنار بایستی

زانچه کردم کنون پشیمانم Aدل امسال پار بایستی
دل من شیر بیشه را ماندAشیر در مرغزار بایستی
تا بدانستیی ز دشمن و دوست Aزندگانی دو بار بایستی
دشمن عیب جوی بسیارست Aدوستی غمگسار بایستی
ماهی جان ما که پیچانست Aبر لب جویبار بایستی
چون رضای دل تو در غم ماست Aیک چه باشد؟ هزار بایستی
یار لاحول گوی را چه کنم Aیار شیرین عذار بایستی
خوک دنیاست صید این خامان Aآهوی جان شکار بایستی
همره بی وفا همی لنگدAهمره راهوار بایستی
صد هزاران سخن نهان دارم Aگوش را گوشوار بایستی
همه ره لنگ بی وفا باشدAهم ره راهوار بایستی
شمس تبریز رخ بیارایدAجانها در نثار بایستی