فهرست کتاب


دیوان شمس تبریزی «غزلیات»

مولانا جلال الدین محمد بلخی‏

3232 سلب العشق فوادی حصل الیوم مرادی Aبزن ای مطرب عارف که زهی دولت و شادی

اذن العشق تعالوا، لتذوقوا و تنالواAهله ای مژده شیرین، چه نسیمی و چه بادی!
کتب الروح سراحی الکاس صیاحی Aز تو اندر دورانم، که ره دور گشادی
لخلیلی دورانی، لحبیبی سیرانی Aچو جهت نیست خدا را، چه روم سوی بوادی؟!
نه که بر کعبه ی اعظم دورانست و طوافی؟Aدورانی و طوافی لک، یا اهل ودادی
فتح العشق رواقا فاجیبوه سباقاAهله در گلشن جان رو، چو مریدی و مرادی
لتری فیه خمورا، و نشاطا و سروراAکه چنان عیش ندیدی تو از آن روز که زادی
انا قصرت کلامی، فتفضل بتمامی Aبگشا شرح محبت هله بر رغم اعادی

3233 گر من اندر عشق جانان نیک دانا بودمی Aاندر آن یغما حریف ترک یغما بودمی

ور چو چشم خونی او بودمی من فتنه جوی Aدر میان حلقه های شور و غوغا بودمی
گر ضمیر هر خسی ما را نخستی در جهان Aدر سر و دل ها روان مانند سودا بودمی
گر نه هر روزی ز برجی سر فروکردی مهم Aجا نگردانیدمی هرگز به یک جا بودمی
من نکردم جلدیی با عشق او کان آتشش Aآب کردی مر مرا گر سنگ خارا بودمی
گر نکاهیدی وجودم هر دمی از درد عشق Aمن نه عاشق بودمی من کارافزا بودمی
ور نه موج عشق شمس الدین تبریزی بدی Aکو مرا بر می کشد در قعر دریا بودمی

3234 موسی عمران چو در طور مناجات آمدی Aبیشتر بودی و یا در وقت حاجات آمدی

پیش از این عمری به راه حق به جان بستی کمرAتا شبی با حق تعالی در مناجات آمدی
بی مراد نفس حالات سکون و خورد و خواب Aبا پلاس کهنه در احرام میقات آمدی
از تجلی ربه چون نوش کردی جام عشق Aدر سماع رب ارنی خوش به حالات آمدی
چون خطاب امر فاخلع کرد شبی نعلیک راAپا برهنه اخذ آلالواح و آیات آمدی
تا نکردی نفی غیر حق به قول لا اله Aچون به طور کلم الله سوی ابیات آمدی
آنکه سنگ طور پنداری زمرد شد به قدرAتا کلیم الله برو در عبادات آمدی
خود چه اندیشی به حق سید عالم که اوAبر درش روح الامین از بهر طاعات آمدی
با جمیع مرسلان کردی صلوة دایمون Aتا به فرش سر به عرش از سر اوقات آمدی
چون ارحنی یا بلال از سر او گشتی روان Aاز در یاسین و طه در ملاقات آمدی
با ولی الله حق مرتضی در راه دین Aمستغاث اهل عرفان در کرامات آمدی
یا براق و رایت و تاج و علم در دست اوAدر شب قربت فراز این سموات آمدی
چو بلا احصی ثناء عرض دادی بندگی Aاز ره تلقین حق چون در تحیات آمدی
گر نبودی امتی امت به مرحومی ازوAچون صفات رحمتیت رو بغایات آمدی
گرنه او در لی مع الله راز گفتی با کریم Aآل یسین در عبا کی در حصیات آمدی
ور به فرمان دادن جانان نبردی جان خویش Aزمره کروبیان چون در مباهات آمدی
گر خلیل الله را با حق نبودی راز عشق Aآتش نمرود چون با او بروضات آمدی
شمس تبریزی که دارد جام عشق لم یزل Aبارها از بی خودی سوی خرابات آمدی
گرنه بر مولی فکندی رایت ظل ظلیل Aاز صراط مستقیمش چون بروحات آمدی