فهرست کتاب


دیوان شمس تبریزی «غزلیات»

مولانا جلال الدین محمد بلخی‏

3180 ز شمس الدین بود جان را شرابی Aکزو جانست سرمست خرابی

کز آن مستی به دولتهای عالم Aنداند کان بود او را عذابی
به پیش جان او طاوس دولت Aدر آن مستی بود همچون ربایی
بر اسب شمس دین جانم سواری Aگرفته بخت مرجان را رکابی
شده حامل از آن می های صافی Aروانها بر مثال آن سحابی
سحاب مست سرگردان چو ذره Aبه پیش چهره آن آفتابی
کند آن آفتاب از غایت لطف Aکریمانه به جان او خطایی
گر آن رمزی اگر پیری بیابدAشود خون سر اندر حین وشابی
ببینی مرگ را آنجا چو دزدی Aدر آویزان ز داری از طنابی
همه دیدی ولیک از عشق تبریزAز جانت کم نشد خود اضطرابی

3181 ز شمس الدین بیا باری تو ساقی Aبگردان جام چون ناری تو ساقی

بکن بیدار از می عیش خفته Aبخوابان عقل بیداری تو ساقی
ز جام شمس دین دوری بگشتی Aببین در بحر انواری تو ساقی
ز مستی بر میان بینی ز ناری Aببند بند زناری تو ساقی
بگیری دین آن می گردی مؤمن Aبیاری تازه اقراری تو ساقی
گشایی بند شلواری ز زهره Aگر و گیریش شلواری تو ساقی
میان خوبرویان مست آیی Aاز ایشان یابی اسراری تو ساقی
همه دزدان منکر را ازین راه Aتمامی پرده برداری تو ساقی
ببینی بس عجایبهای دلکش Aبدیده مست هشیاری تو ساقی
در آن خوبی ببینی غرق گشته Aپیاپی همچو گلناری تو ساقی
تو دستی بر دل خود نه که تازان Aنه پرد دل دهش داری تو ساقی
تو ساقی گشته لیکن سوی تبریزAبر آن شاه جهان داری تو ساقی

3182 زهی دریا زهی بحر حیاتی Aزهی حسن و جمال و فر ذاتی

ز تو جانم براتی خواست از رنج Aیکی شمعی فرستادش براتی
ز تندی عشق او آهن چو موم است Aزهی عشق حرون تندحاتی
ولیکن سر عشقش شکرستان Aز نخلستان و جوهای فراتی
شکر لب مه رخان جام بر کف Aتو می گو هر که را خواهی که هاتی
ز هر لعل لبت بویی رسیده Aتو درویشی ز آن عکس نکاتی
در آن شطرنج اگر بردی تو شاهی Aولی کو بخت پنهان همچو ماتی
خداوند شمس الدین دریای جان بخش Aتو شورستان درین دولت حیوتی
زهی شاهی لطیفی بی نظیری Aکه مجموعست ازو جانی شتاتی
اگر تبریز دارد حبه ای زوAچه نقصانی بود از گنجهاتی