فهرست کتاب


دیوان شمس تبریزی «غزلیات»

مولانا جلال الدین محمد بلخی‏

3154 الا من عشق تشریفی و عیدی Aتعالوا نحو عشق منستزید

دعانا من تعالی عن حدودAنجی المحدود بالعین الحدید
دعانا بحر ذی ماء فرات Aفانکرنا التیمم بالصعید
دعانا خالق کل دعاءAتخاسر عندنا کل بعید
نسینا کل شی مذ ذکرناAمقامات تعالت عن ندید
بدایات نهایات لدیهاAمجال الروح فی جد جدید
خمش کن کز تف خورشید مشرق Aاگر چه خام بودی می پزیدی

3155 ایا ای فر ذات ذوالجلالی Aبه بینایی کمال اندر کمالی

برای روحها آب حیاتی Aبه باغ عقلها همچو زلالی
همی خواند تو را جان که دلیلم Aتو از مستی و خوبی در دلالی
چگونه گویمت خورشید کیوان Aکه تو خورشید بی عزل و زوالی
ایا خورشید رفتی خدمت اوAبدید خویش را که بی مجالی
ایا ای سحر خونریزی واستم Aکه هر سو چشم مستش را حلالی
خرد می خواست تا اندازه گیردAجمالت را زهی عقل جمالی
نشاید عقل را در پیش حسنت Aبه جز با لؤلؤ لفظ تو لالی
وگر اندر جوالی خود رود عقل Aو پندارد تو را کاندر جوالی
نداند آن قدر کاندر جوابش Aنگنجد بحرهای لا یزالی

3156 ادر کاسی و دعنی عن فنونی Aجنت و لا تحدث من جنونی

نه چون ماندست ما را، نی چگونه Aندانم تو دلاراما که چونی
رایت الناس للدنیا زبوناAو ذقت العشق فالدنیا زبونی
مترس از خصم و تو فارغ همی باش Aکه عاشق هست آن بحر فزونی
فما للخلق یا صاحی ظهوری Aو ما للخلق یا صاحی کنونی
اگر عشقم درون آرام گیردAکجا بیندم این خلق برونی
و مادام الهوی تغلی فوادی Aفلا تطمع قراری اوسکونی
ایا نفس ملامت گر، خمش کن Aکه هم تو در ضلالت رهنمونی
ضلال العشق یا صاحی حلالی Aخراب العشق یا صاحی حصونی
زهی کشتی شاهانه که عشق است Aکه رانندش درین دریایی خونی
لتبریزی شمس الدین قصدی Aانادیهم، خذونی اوصلونی