فهرست کتاب


دیوان شمس تبریزی «غزلیات»

مولانا جلال الدین محمد بلخی‏

3138 امروز ز سودای شب دوش رهیدی Aامروز مکن حیله که رفت آنچه تو دیدی

ما را به حکایت به در خانه ببردی Aبر در بنشاندی و تو بر بام دویدی
صد کاسه همسایه مظلوم شکستی Aصد کیسه در این راه به حیلت ببریدی
این کیسه که او را به دغل خفته نکردی Aوز زیر سر خفته گلیمی نکشیدی
گفتی که از آن عالم کس بازنیامدAامروز ببینی چو بدین حال رسیدی
ای باز کلاه از سر و روی تو برون شدAخوش بنگر و خوش بشنو آنچ نشنیدی
آن جا بردت پای که در سر هوسش بودAو آن جا بردت دیده که آن جا نگریدی
بر تو زند آن گل که به گلزار بکشتی Aدر تو خلد آن خار که در یار خلیدی
امروز ببینی که چه مرغی و چه رنگی Aکز زخم اجل بند قفص را بدریدی
امروز ببینی که کیان را یله کردی Aامروز ببینی که کیان را بگزیدی
خاموش و دهان را به خموشی تو دوا کن Aزیرا که ز پستان سیه دیو چشیدی

3139 چون بدر منیرست محمد بحقیقی Aکز معجز او مه شده شقا و شقیقی

از لعل لبش کوه بدخشان شده پرلعل Aوز رنگ رخش برده یمن رنگ عقیقی
کز یرلللا یرلللا یر لله در ناAوز تن تن در نازده ام علم موسیقی
پر ساز کدو را می صافی مصفاAتا بلبله ریزد به سر خام عقیقی
آنجا شنو از بانگ کبوتر بققو قوAو اینجا شنو از بانگ چکاوک حققیقی
کمتر ز خروسی مشو از راه حقیقت Aکو شب همه شب بانگ زند لکرققیقی
در بلخ یکی خواجه عکاشه بزرگست Aصد مرتبه دارد بهنر شیخ شقیقی
نشنیده ای آن قصه او هم بحقیقت Aبر تخت ندا آمد کای خفته عقیقی
وز تخت فرود آمد و در کوی فنا شدAیکتا شد و زان روی گذشت دو رقیقی
مولا تو بگو گفته پیغمبر مرسل Aکز ثم رفیق و طریقی و طریقی
ای شمس بگو گفته مغلق بحریفان Aدقا دققا دق دققا دق دقیقی

3140 ز اینجای بیا خواجه بدانجای نه جایی Aکاین جاست تو را خانه کجایی تو کجایی

آن جا که نه جای است چراگاه تو بوده ست Aزین شهره چراگاه تو محروم چرایی
جاندار سراپرده سلطان عدم باش Aتا بازرهی از دم این جان هوایی
گه پای مشو گه سر بگریز از این سوAمستی و خرابی نگر و بی سر و پایی
ای راه نمای از می و منزل چو شوی مست Aنی راه به خود دانی و نی راه نمایی
مستان ازل در عدم و محو چریدندAکز نیست بود قاعده هست نمایی
جان بر زبر همدگر افتاده ز مستی Aهمچون ختن غیب پر از ترک خطایی
این نعره زنان گشته که هیهای چه خوبی Aو آن سجده کنان گشته که بس روح فزایی
مخدوم خداوندی شمس الحق تبریزAهم نور زمینی تو و خورشید سمایی