فهرست کتاب


دیوان شمس تبریزی «غزلیات»

مولانا جلال الدین محمد بلخی‏

3129 ما می نرویم ای جان زینجای دگر جایی Aگر نور و فری دارد از نادره مولایی

جمعند درین مجلس هر خوب دلارامی در جست درین سودا هر همت سودایی
ما می برویم ای جان آنجا که تو می خوانی Aگسترده خدا ما را هر گوشه مصلایی
اینجاست می صافش اینجاست که قافش Aآن کوه که هر سنگش پریافت چو عنقایی
کفرست به نزد من زین خانه سفر کردن Aهیچ است کسی کو رو تا بد ز مسیحایی
آن چیست درین عالم کان نیست درین خانه Aعذرش چه بود کو ماند از همچو تو عذرایی
تو نیز اگر تانی ور گنج بیا اینجاAبازار و چه بازاری کالا و چه کالایی
خاموش که این ساعت با گفت نمی آیم Aکز تا به همی لیسم من نادره حلوایی
شمس الحق تبریزی تو راحت جانهایی Aجانم زرخ خوبت چون ذره معلایی

3130 ما انصف ندمانی، لو انکر ادمانی Aفالقهوة من شرطی، لاالتوبة من شانی

ریحان به سفال اندر بسیار بود دانی Aآن جام سفالین کو؟ وان راوق ریحانی
لو تمزجها بالدم، من ادمع اجفانی Aیزداد لها صبغ فی احمر القانی
صفهای پری رویان، در بزم سلیمانی -با نغمه ی داودی، مرغ خوش الحانی
یا یوسف عللنی، لو لامک اخوانی Aکم من علل یشفی، من علة احزانی
شو گوش خرد برکش، چون طفل دبستانی Aتا پیر مغان بینی در بلبله گردانی
اقبلت علی وصلی، و اختلت بهجرانی Aاین القدم الاول این النظر الثانی

3131 ای خسرو خوبان دو عالم به حقیقی Aشد مملکت حسن تو را مطلق قیقی

گر بر سر خوبان تو کنی دعوی خوبی Aخوبان همه گویند تو را صدق قیقی
در مجلس شاهان قدح باده بنوشندAزان ساقی سرمست می رواق قیقی
بس از سر مستی همه این ناله بر آرندAقو قو بققوبق بققوبق بققیقی
من بنده شمس الحق تبریز که مه کردAشقا شققا شق شققا شق شققیقی