فهرست کتاب


دیوان شمس تبریزی «غزلیات»

مولانا جلال الدین محمد بلخی‏

2989 رویش ندیده پس مکنیدم ملامتی Aنادیده حکم کردن باشد غرامتی

پروانه چون نسوزد چون شمع او بودAچون خم نیاورم ز چنان سروقامتی
آن مه اگر برآید در روز رستخیزAبرخیزد از میان قیامت قیامتی
زان رو که زهره نیست فلک را که دم زندAدر خود همی بسوزد دارد علامتی
گر حسن حسن او است کجا عافیت کجاAبا غمزه های آتش او کو سلامتی
هر دم دلم به عشق وی اندر حریصترAهر دم ز عشق او دل من با س آمتی
یا هجر لم تقل لی بالله ربناAهذا الصدود منک علینا الی متی
می ترسم از فراق دراز تو سنگ دل Aتا نشکند سبوی امیدم ز آفتی
ای آنک جبرئیل ز تو راه گم کندAبا صبر تو ندارد این چرخ طاقتی
دل را ببرد عشق که تا سود دل کندAحاشا که او کند طمعی یا تجارتی
عشق آن توانگری است که از بس توانگری Aداردهمی ز ریش فراغت فراغتی
از من مپرس این و ز عقل کمال پرس Aکو راست در عیار گهرها مهارتی
او نیز خود چه گوید لیکن به قدر خویش Aکو در قدم بود حدثی نوطهارتی
عقل از امید وصل چو مجنون روان شودAدر عشق می رود به امید زیارتی
ور ز آنک درنیابد در ره کمال عشق Aاز پرتو شرارش یابد حرارتی
بادا ز نور عشق من و عقل کل راAزان شکر شگرف شفای مرارتی
تا طعم آن حلاوت بر عاشقان زندAوز عاشقان برآید مستانه حالتی
تبریز شمس دین که بصیرت از او بودAچون بر دلم رسید سپاهش به غارتی

2990 جان خاک آن مهی که خداش است مشتری Aآن کس ملک ندید و نه انسان و نی پری

چون از خودی برون شد او آدمی نماندAاو راست چشم روشن و گوش پیمبری
تا آدمی است آدمی و تا ملک ملک Aبسته ست چشم هر دو از آن جان و دلبری
عالم به حکم او است مر او را چه فخر از این Aچون آن او است خالق عالم به یک سوی
بحری که کمترین شبه را گوهری کندAحاشا از او که لاف برآرد ز گوهری
آن ذره است لایق رقص چنان شعاع Aکو گشت از هزار چو خورشید و مه بری
آن ذره ای که گر قدمش بوسد آفتاب Aخود ننگرد به تابش او جز که سرسری
بنما مها به کوری خورشید تابشی Aتا زین سپس زنخ نزند از منوری
درتاب شاه و مفخر تبریز شمس دین Aتا هر دو کون پر شود از نور داوری

2991 ای عشق پرده در که تو در زیر چادری Aدر حسن حوریی تو و در مهر مادری

در حلقه اندرآ و ببین جمله جان هاAدر گوش حلقه کرده به قانون چاکری
در آینه نظر کن و در چشم خود نگرAصد جان گره گره شده از وی به ساحری
در هر گره نگه کن وضع خدای بین Aدر هم ببسته موسی و فرعون و سامری
از زیر دامنت تو برون آر شمع راAتا نقش حق بخندد بر نقش آزری
تا دست و پا نهاد دو زلف تو کفر راAهر دم بمیرد ایمان در پای کافری
چون مر تو را نیابد در جان و جا دلم Aگشتم هزار بار من از جان و جا بری
خشک و تر دو چشم و لب من روان شده Aدر قلزمی که خشک نیابند و نی تری
دی لطف ها بکرد خیال تو گفتمش Aکای باوفا و عهد ز من باوفاتری
دانم ز شمس دین است تو را این همه وفاAتبریز این سلام بر جان ما بری