فهرست کتاب


دیوان شمس تبریزی «غزلیات»

مولانا جلال الدین محمد بلخی‏

2925 ای دلی کز گلشکر پرورده ای Aای دلی کز شیر شیران خورده ای

وی دلی کز عقل اول زاده ای Aحاتم از دست سلیمان برده ای
طاقت عشقت ندارد هیچ جان Aاین چه جان است این چه جان آورده ای
آفتابی ک آفتاب از عکس او است Aزیر دامن طرفه پنهان کرده ای
هم چراغ صد هزاران ظلمتی Aهم مسیح صد هزاران مرده ای
این شرابی را که ساقی گشته ای Aاز کدام انگورها افشرده ای
هم زمستان جهان را میوه ای Aدستگیر صد هزار افسرده ای
کار زرکوبان چو زر کردی چو زرAشه صلاح الدین که تو صدمرده ای

2926 گر در آب و گر در آتش می روی Aآن نمی دانم برو خوش می روی

در رخت پیداست والله رنگ اوAرو که سوی یار مه وش می روی
نقش ها را پشت و پایی می زنی Aسوی نقش نامنقش می روی
ذوق جان ها می زند بر جان توAمست و دست انداز و سرکش می روی
در پی تو می دود اقبال روAگر به عرش و گر به مفرش می روی
آنک در سر داری از سودای یارAچه عجب گر تو مشوش می روی
شه صلاح الدین برآ زین شش جهت Aگر چه ظاهر اندر این شش می روی

2927 ز کجا آمده ای می دانی Aز میان حرم سبحانی

یاد کن هیچ به یادت آیدAآن مقامات خوش روحانی
پس فراموش شدستت آن هاAلاجرم خیره و سرگردانی
جان فروشی به یکی مشتی خاک Aاین چه بیع است بدین ارزانی
بازده خاک و بدان قیمت خودAنی غلامی ملکی سلطانی
جهت تو ز فلک آمده اندAخوبرویان خوش پنهانی