فهرست کتاب


دیوان شمس تبریزی «غزلیات»

مولانا جلال الدین محمد بلخی‏

2894 با چنین رفتن به منزل کی رسی Aبا چنین خصلت به حاصل کی رسی

بس گران جانی و بس اشتردلی Aدر سبک روحان یک دل کی رسی
با چنین زفتی چگونه کم زنی Aبا چنین وصلت به واصل کی رسی
چونک اندر سر گشادی نیستت Aدر گشاد سر مشکل کی رسی
همچو آبی اندر این گل مانده ای Aپس به پاک از آب و از گل کی رسی
بگذر از خورشید وز مه چون خلیل Aور نه در خورشید کامل کی رسی
چون ضعیفی رو به فضل حق گریزAز آنک بی مفضل به مفضل کی رسی
بی عنایت های آن دریای لطف Aاز چنین موجی به ساحل کی رسی
بی براق عشق و سعی جبرئیل Aچون محمد در منازل کی رسی
بی پناهان را پناه خود کنی Aدر پناه شاه مقبل کی رسی
پیش بسم الله بسمل شو تمام Aور نه چون مردی به بسمل کی رسی

2895 چاره ای کو بهتر از دیوانگی Aبسکلد صد لنگر از دیوانگی

ای بسا کافر شده از عقل خویش Aهیچ دیدی کافر از دیوانگی
رنج فربه شد برو دیوانه شوAرنج گردد لاغر از دیوانگی
در خراباتی که مجنونان روندAزود بستان ساغر از دیوانگی
اه چه محرومند و چه بی بهره اندAکیقباد و سنجر از دیوانگی
شاد و منصورند و بس بادولتندAفارسان لشکر از دیوانگی
برروی بر آسمان همچون مسیح Aگر تو را باشد پر از دیوانگی
شمس تبریزی برای عشق توAبرگشادم صد در از دیوانگی

2896 قره العین منی ای جان بلی Aماه بدری گرد ما گردان بلی

صد هزاران آفرین بر روی توAمی فرستد حوری و رضوان بلی
ای چراغ و مشعله هفت آسمان Aخاکیان را آمدی مهمان بلی
از کمال رحمت و شاهنشهی Aگنج آید جانب ویران بلی
سرو رحمت چون خرامان شد به باغ Aیابد ابلیس لعین ایمان بلی
چون شکستی شیشه درویش راAواجب آید دادن تاوان بلی
ملک بخشد مالک الملک از کرم Aعلم بخشد علم القرآن بلی
آفتابی چون ز مشرق سر زندAذره ها آیند در جولان بلی
جاء ربک و الملائک چون رسیدAهر محال اکنون شود امکان بلی
در فتوح فتحت ابوابهاAگرددت دشوارها آسان بلی
امشب ای دلدار خواب آلود من Aخواب را رانی ز نرگسدان بلی
چشم نرگس چون به ترک خواب گفت Aبر خورد از فرجه بستان بلی
مغز خود را چون ز غفلت پاک روفت Aبو برد از گلبن و ریحان بلی
روز تا شب مست و شب تا روز مست Aسخت شیرین باشد این دوران بلی
بلبلا بر منبر گلبن بگوAهست محسن درخور احسان بلی
چون فزون شد اشتهای مستمع Aسنگ آرد منطق لقمان بلی
از دیار مصر مر یعقوب راAریح یوسف شد سوی کنعان بلی
گر خمش باشی و سر پنهان کنی Aسر شود پیدا از آن سلطان بلی
خامشی صبر آمد و آثار صبرAهر فرج را می کشد از کان بلی