فهرست کتاب


دیوان شمس تبریزی «غزلیات»

مولانا جلال الدین محمد بلخی‏

در غم یار یار بایستی - یا غمم را کنار بایستی

به یکی غم چو جان نخواهم داد - یک چه باشد هزار بایستی
دشمن شادکام بسیارند - دوستی غمگسار بایستی
در فراقند زین سفر یاران - این سفر را قرار بایستی
تا بدانستیی ز دشمن و دوست - زندگانی دوبار بایستی
شیر بیشه میان زنجیرست - شیر در مرغزار بایستی
ماهیان می طپند اندر ریگ - چشمه یا جویبار بایستی
بلبل مست سخت مخمورست - گلشن و سبزه زار بایستی
دیده را عبرت نیست زین پرده - دیده اعتبار بایستی
همه گل خواره اند این طفلان - مشفقی دایه وار بایستی
ره بر آب حیات می نبرند - خضری آبخوار بایستی
دل پشیمان شده ست - دل امسال پار بایستی
اندر این شهر قحط خورشیدست - سایه شهریار بایستی
شهر سرگین پرست پر گشته ست - مشک نافه تتار بایستی
مشک از پشک کس نمی داند - مشک را انتشار بایستی
دولت کودکانه می جویند - دولتی بی عثار بایستی
چون بمیری بمیرد این هنرت - زین هنرهات عار بایستی
طالب کار و بار بسیارند - طالب کردگار بایستی
مرگ تا در پی است روز شبست - شب ما را نهار بایستی
دم معدود اندکی ماندست - نفسی بی شمار بایستی
نفس ایزدی ز سوی یمن - بر خلایق نثار بایستی
ملک ها ماند و مالکان مردند - ملکت پایدار بایستی
عقل بسته شد و هوا مختار - عقل را اختیار بایستی
هوش ها چون مگس در آن دوغست - هوش ها هوشیار بایستی
زین چنین دوغ زشت گندیده - پوز دل را حذار بایستی
معده پردوغ و گوش پر ز دروغ - همت الفرار بایستی
گوش ها بسته است لب بربند - از خرد گوشوار بایستی

حرف: یاء 2701 تا 2800

2701 مرا هر لحظه قربان است جانی Aتو را هر لحظه در بنده گمانی

دو چشم تو بیان حال من بس Aکه روشنتر از این نبود بیانی
جهان چون نی هزاران ناله داردAکه یک نی دید از شکرستانی
از آن شکرستان دیدم نشان هاAندیدم از تو شیرینتر نشانی
مثال عشق پیدایی و پنهان Aندیدم همچو تو پیدا نهانی
جهان جویای توست و جای آن هست Aمثل بشنو که جان به از جهانی
نه ای بر آسمان ای ماه لیکن Aشود هر جا که تابی آسمانی