فهرست کتاب


دیوان شمس تبریزی «غزلیات»

مولانا جلال الدین محمد بلخی‏

یا ساقی الراح خذ و امرلاء به طاسی - فلست املک صبر نوبة الکاس

و تابع الطاس مملوا بلا مهل - فان صحوت فهذا نوبة الیاس
و دوام السکر من کاس البقا مددا - فحالة الصحو یاتی الف وسواس
بالله راسک حرک هکذا طربا - حتی تقع قهوة حمرآء فی راسی
بالروح تسقی وراء الغیب قهوتنا - یظل تدرک سقیاها بایناس
اذا سقاک بکاس الخلد فی نفس - تری حیاتک تبقی لا بانفاس
و تستلذ باقمار البقا طربا - و قهوة الخد تصبح ساقیا حاسی

ایا ملتقی العیش کم تبعدی - و یا فرقة الحسب کم تعتدی

لیالی الفراق! فکم ذاالجوی؟! - ربی الوصل! ما حان ان تهتدی؟!
و نشرب من عذب لقیاکم - و من حلو رویاکم نعتدی
فذاک الوصال، بما نشتری - و قلب المعنی بما نفتدی
لباسا من الطیف کی نکتسی - رداء من القرب کی نرتدی
فحب الذی نرتجی دیننا - به اختتام به نبتدی
ایا بعد مولای ، ما تقرب؟ - ایا جمرة القلب، ما تبردی؟
ایا خفق قلبی اما تسکن؟ - و یا دمعة العین ما ترکدی؟
ایا حزن قلبی اما تنجلی؟ - ایا جفنتی قط ترقدی؟
نعم نور خدیه شمس الضحی - نعم مثل حسناه ما یوجد
نعم نار شوقی یکفی الوری - ایا واقد النار لا توقد
فکم تبکی یا عین من صدهم؟ - اما تخش یا عین ان ترمد
فان ترمدی کیف یوم اللقا - تری سیدا مفخرالسودد
یقول دع ارمد فیوم اللقا - اکحل من حسنه الاثمد
لاقسمت حقا لمن لم یلد - تفرد باالمجد لم یولد
ابحت الفواد لبلواکم - و ان کان حردا علی اردد
ایا سیدا شمس دین العلا - فدیت لتبریزی المسعد

یا ولی نعمتی و سلطانی - سابق الحسن ما له ثانی

انت بحر تحیط بالدنیا - مدمن جوهر و مرجان
کان بنیان عبد کم خربا - رمنی هو و شید ارکانی
کیف هذاالجفا و انت وفا؟ - کیف اردیتنی بنسیان
حیة البین کلما هاجت - لسعت مثل لسع ثعبان
ظل خدی مزعفرا کدرا - سال دمعی کمایع آن
ارع قلبا هواک ساکنه - لیس لی غیر عطفکم بانی
شمتت فی الشجون اعدائی - کم تباکوا علی اخوانی
یا محیطا بروحه الدنیا - انت بالروح حاضر دانی