فهرست کتاب


دیوان شمس تبریزی «غزلیات»

مولانا جلال الدین محمد بلخی‏

ز اول بامداد سرمستی - ور نه دستار کژ چرا بستی

سخت مستست چشم تو امروز - دوش گویی که صرف خوردستی
باده خوردی و بر فلک رفتی - مست گشتی و بند بشکستی
صورت عقل جمله دلتنگیست - صورت عشق نیست جز مستی
مست گشتی و شیرگیر شدی - بر سر شیر مست بنشستی
باده کهنه پیر راه تو بود - رو که از چرخ پیر وارستی
ساقی انصاف حق به دست توست - که جز آن شراب نپرستی
عقل ما برده ای ولیک این بار - آن چنان بر که بازنفرستی
به خدا دوش تا سحر همه شب - باده بی صرفه، صرف خوردستی
در رخ و رنگ و چشم تو پیداست - که ازان بازی و ازان دستی
نانچ خوردی بده به مخموران - ای ولی نعمت همه هستی
شیر امروز در شکار آمد - لرزه در که فتاد در پستی
بدویدن ازو نخواهی رست - سر بند عاشقانه و رستی
تا که پیوسته در امان باشی - چون بدار الامانش پیوستی
شصت فرسنگ از سخن بگریز - که ز دام سخن درین شستی
شاه تبریز شمس دین آمد - خیز و پا پیش نه چه بنشستی

زندگانی مجلس سامی - باد در سروری و خودکامی

نام تو زنده باد کز نامت - یافتند اصفیا نکونامی
می رسانم سلام و خدمت ها - که رهی را ولی انعامی
چه دهم شرح اشتیاق که خود - ماهیم من تو بحر اکرامی
ماهی تشنه چون بود بی آب - ای که جان را تو دانه و دامی
سبب این تحیت آن بودست - که تو کار مرا سرانجامی
حاصل خدمت از شکرریزت - دارد اومید شربت آشامی
ز آن کرم ها که کرده ای با خلق - خاص آسوده است و هم عامی
بکشش در حمایتت کامروز - تویی اهل زمانه را حامی
تا که در ظل تو بیارامد - که تو جان را پناه و آرامی
که شوم من غریق منت تو - کابتدا کردی و در اتمامی
باد جاوید بر مسلمانان - سایه ات ک آفتاب اسلامی
این سو ار کار و خدمتی باشد - تا که خدمت نمای و رامی
شمس تبریز در جهان وجود - عاشقان را به جان دل آرامی

ساقیا ساقیا روا داری - که رود روز ما به هشیاری

گر بریزی تو نقل ها در پیش - عقل ها را ز پیش برداری
عوض باده نکته می گویی - تا بری وقت ما به طراری
درد دل را اگر نمی بینی - بشنو از چنگ ناله و زاری
ناله نای و چنگ حال دلست - حال دل را تو بین که دلداری
دست بر حرف بی دلی چه نهی - حرف را در میان چه می آری
طوق گردن تویی و حلقه گوش - گردن و گوش را چه می خاری
گفته را دانه های دام مساز - که ز گفتست این گرفتاری
گه کلیدست گفت و گه قفلست - گاه از او روشنیم و گه تاری
گفت بادست گر در او بوییست - هدیه تو بود که گلزاری
گفت جامست گر بر او نوریست - از رخ تو بود که انواری
مشک بربند کوزه ها پر شد - مشک هم می درد ز بسیاری