فهرست کتاب


دیوان شمس تبریزی «غزلیات»

مولانا جلال الدین محمد بلخی‏

ای دل ار محنت و بلا داری - بر خدا اعتمادها داری

اینچنین حضرتی و تو نومید؟ - مکن ای دل، اگر خدا داری
رخت اندیشه می کشی هرجا - بنگر آخر، جز او کرا داری؟
لطفهایی که کرد چندین گاه - یاد آور اگر وفاداری
چشم سر داد و چشم سر ایزد - چشم جای دگر چرا داری؟!
عمر ضایع مکن، که عمر گذشت - زرگری کن، که کیمیا داری
هر سحر مر ترا ندا آید - سو ما آ، که داغ ما داری
پیش ازین تن تو جان پاک بدی - چند خود را ازان جدا داری؟!
جان پاکی، میان خاک سیاه - من نگویم، تو خود روا داری؟!
خویشتن را تو از قبا بشناس - که ازین آب و گل قبا داری
می روی هر شب از قبا بیرون - که جز این دست، دست و پا داری
بس بود، این قدر بدان گفتم - که درین کوچه آشنا داری

آوخ آوخ چو من وفاداری - در تمنای چون تو خون خواری

آوخ آوخ طبیب خون ریزی - بر سر زار زار بیماری
آن جفاها که کرده ای با من - نکند هیچ یار با یاری
گفتمش قصد خون من داری - بی خطا و گناه گفت آری
عشق جز بی گناه می نکشد - نکشد عشق او گنه کاری
هر زمان گلشنی همی سوزم - تو چه باشی به پیش من خاری
بشکستم هزار چنگ طرب - تو چه باشی به چنگ من تاری
شهرها از سپاه من ویران - تو چه باشی شکسته دیواری
گفتمش از کمینه بازی تو - جان نبرده ست هیچ عیاری
ای ز هر تار موی طره تو - سرنگون سار بسته طراری
گر ببازم وگر نه زین شه رخ - ماتم و مات مات من باری
آن که نخرید و آن که او بخرید - شد پشیمان غریب بازاری
و آن که بخرید گوید آن همه را - کاش من بودمی خریداری
و آن که نخرید دست می خاید - ناامید و فتاده و خواری
فرع بگرفته اصل افکنده - جان بداده گرفته مرداری
پا بریده به عشق نعلینی - سر بداده به عشق دستاری
با چنین مشتری کند صرفه - از چنین باده مانده هشیاری
خر علف زار تن گزید و بماند - خر مردار در علف زاری

ای خجل از تو شکر و آزادی - لایق آن وصال کو شادی

عشق را بین که صد دهان بگشاد - چون تو چشمان عشق بگشادی
ای دلا گرد حوض می گشتی - دیدی آخر که هم درافتادی
ز آب و آتش چو باد بگذشتی - ای دل ار آتشی و ار بادی
دل و عشق اند هر دو شاگردش - خورد شاگرد را به استادی
اولا هر چه خاک و خاکی بود - پیش جاروب باد بنهادی
تا همه باد گشت آبستن - تا از آن باد عالمی زادی
زاده باد خورد مادر را - همچو آتش ز تاب بیدادی
کرمکی در درخت پیدا شد - تا بخوردش ز اصل و بنیادی
عشق آن کرم بود در تحقیق - در دل صد جنید بغدادی
نی جنیدی گذاشت و نی بغداد - عشق خونی به زخم جلادی
چون خلیفه بکوفت طبل بقا - کرد خالق اساس ایجادی
یک وجودی بزرگ ظاهر شد - همه شادی و عشرت و رادی
شمس تبریز چهره ای بنما - تا نمایم سخن بعبادی