فهرست کتاب


دیوان شمس تبریزی «غزلیات»

مولانا جلال الدین محمد بلخی‏

ای داده مرا بلند حالی - در تو کمیم شده کمالی

در ظلمت تن ز تو دلیلی - بر جمله شهان تو را دلالی
پیش مردیت زستم زال - ماننده گنده پیر زالی
چون از تو بقا نبرد بویی - چون گویم نیستت زوالی
یک قطره زلف او چکیدی - بر زهره جهان شده زلالی
با تو سری بگفتمی من - گر یافتمیت گوش حالی
چون حال نباشدت حدیثم - نزدیک تو باطل و محالی
اقبال نهاده است بر دست - ای بی روزی کم از سوالی
ای همتت آنکه تا در آری - مسکینی را تو در جوالی
در منزل دال الف چرایی - در منزل دال باش دالی
چون دال شدی در این مقامت - گشتی تو الف ز ذوالجلالی
در منزل خود الف به گشتی - ایمن باشی ز انتقالی
در منزل دال الف ندارد - نی فایده ای و نی منالی

در راه وفا اگر چو مایی - باید پی هر خسی نیایی

در راه وفا وفات جویند - بگذار طریق بی وفایی
بستند میان به راه حجاج - ای صوفی باصفا کجایی
ترسم نرسی به کعبه وصل - ای رفته به راه ما ورایی
هنگام رحیل محمل آمد - بر بند اگر حریف مایی
رو در ره راه بر نهادیم - تا چیست ارادت خدایی
ماییم هوای راه عشقش - زین راه بگو که در چه رایی
در نه قدم از رهش میندیش - کور است وظیفه رهنمایی
ای باد صبا ز ما بیاران - اخلاص قدیم وانمایی
گر تیغ فراق در میان شد - آخر نبرید آشنایی
گر روز وصال را شب آمد - هم روز شود شب جدایی
در سایه نور باش ای شمس - گر طالب یاسه همایی

در عشق تو بوده هر مقامی - تا یابد از تو او نظامی

حقت بربود غالبت کرد - خرسند شدند ز تو بنامی
اقبال به خدمت تو آمد - سویش ننهاده ای تو گامی
آن اقبالی که بر سر آیند - جانها چو رسد از آن پیامی
آن سرو دو دیده پیشت آید - بر کف بنهاده شهر جامی
در وی می تافت آن شرابی - کش حل ندید و نی حرامی
هر ناقص ناقصی که بربش - دریافت بگشت او تمامی
اندر قدح تو آفتابی - زین خورشید را غمامی
ای بر جانها ز تست داغی - بر گردن جمله از تو دامی
بویت الموت اگر در آید - آن گردد جمله از تو دامی
تبریز شده تو را غلامان - همچون حرمین و همچو شامی
دانم به یقین که جان بگیرد - از مرکب شاه خود لگامی
آن دوست را که یاد کردم - ای باد صبا ببر سلامی