فهرست کتاب


دیوان شمس تبریزی «غزلیات»

مولانا جلال الدین محمد بلخی‏

ای ساقی باده معانی - در ده تو شراب ارغوانی

زان باده پیر تلخ پاسخ - بفزای حلاوت جوانی
در بزم سرای شاه جانان - نظاره شاهدان جانی
جان ها بینی چو روز روشن - از لذت عشرت شبانی
بینی که جهان به حیرت آید - در حلقه خلق آن جهانی
مه را ز فلک فروفرستد - در مجلسشان به ارمغانی
و آن زهره نوای خوش برآورد - کو مطرب کیست آسمانی
این ها به همند و ما به خلوت - با دلبر خوب پرمعانی
رخ بر رخ ما نهاد آن شه - و آن باقی را تو خود بدانی
آن شاه که است شمس تبریز - آن خسرو ملک بی نشانی

آن مهر سپهر لا یزالی - چون تافت ز مشرق معالی

هر ذره فروغ یافت از وی - یکذره ازو نماند خالی
ای نفس ازین میانه برخیز - تو دولت روح را وبالی
تا چند زبون نفس باشی - تا چند حقیر و پایمالی
ای روح هوای نفس بگذار - بی نفس لطیف و بیهمالی
ای شیخ بیا به کوی مستان - هشیار نشسته در چه حالی
پرواز کن از حضیض هستی - بر اوج فضای لا یزالی
از خواب و خیال چند پرسی - وا مانده به عالم مثالی
بر چهره جانفزای جانان - افتاده به وجه خط و خالی
او مهر منیر عالم آرای - تو ذره پرتو ظلالی
بگذر ز خیال و خواب تا کی - وا مانده به عالم مثالی
خود را بشناس و حال را باش - تا عارف حق شوی تو حالی
ای خضر به ظلمت از چه بویی - خود ظلمت و چشمه زلالی
می بین بدو چشم شمس دایم - در شمس نه بینمش جلالی

ای داده مرا بلند حالی - در تو کمیم شده کمالی

در ظلمت تن ز تو دلیلی - بر جمله شهان تو را دلالی
پیش مردیت زستم زال - ماننده گنده پیر زالی
چون از تو بقا نبرد بویی - چون گویم نیستت زوالی
یک قطره زلف او چکیدی - بر زهره جهان شده زلالی
با تو سری بگفتمی من - گر یافتمیت گوش حالی
چون حال نباشدت حدیثم - نزدیک تو باطل و محالی
اقبال نهاده است بر دست - ای بی روزی کم از سوالی
ای همتت آنکه تا در آری - مسکینی را تو در جوالی
در منزل دال الف چرایی - در منزل دال باش دالی
چون دال شدی در این مقامت - گشتی تو الف ز ذوالجلالی
در منزل خود الف به گشتی - ایمن باشی ز انتقالی
در منزل دال الف ندارد - نی فایده ای و نی منالی