فهرست کتاب


دیوان شمس تبریزی «غزلیات»

مولانا جلال الدین محمد بلخی‏

ادر کاسی و دعنی عن فنونی - جنت و لا تحدث من جنونی

نه چون ماندست ما را، نی چگونه - ندانم تو دلاراما که چونی
رایت الناس للدنیا زبونا - و ذقت العشق فالدنیا زبونی
مترس از خصم و تو فارغ همی باش - که عاشق هست آن بحر فزونی
فما للخلق یا صاحی ظهوری - و ما للخلق یا صاحی کنونی
اگر عشقم درون آرام گیرد - کجا بیندم این خلق برونی
و مادام الهوی تغلی فوادی - فلا تطمع قراری اوسکونی
ایا نفس ملامت گر، خمش کن - که هم تو در ضلالت رهنمونی
ضلال العشق یا صاحی حلالی - خراب العشق یا صاحی حصونی
زهی کشتی شاهانه که عشق است - که رانندش درین دریایی خونی
لتبریزی شمس الدین قصدی - انادیهم، خذونی اوصلونی

به دلداری مرا از من برآری - من او گشتم بگو با او چه داری

میان ما چو تو مویی نبینی - تو مانی در میان شرمساری
ببین عیب ار چه عاشق گشت رسوا - نباشد عار گر بحری است عاری
بیا ای دست اندر آب کرده - کلوخ خشک خواهی تا برآری
تو خواهی همچو ابر بازگونه - که باران از زمین بر چرخ باری
چو ناخن نیز نگذارد تو را عشق - روا باشد که آن سر را بخاری
قراری یابی آنگه بر لب عشق - چو ساکن گشته ای در بی قراری
مکن یاد کسی ای جان شیرین - که نشناسد خزان را از بهاری
نداند عطسه را زان لاغ دیگر - نداند شیر از روبه عیاری
بگفتم ای ونک غوطی بخوردم - در آن موج لطیف شهریاری
شدم از کار من از شمس تبریز - بیا در کار گر تو مرد کاری

بگو ای تازه رو، کم کن ملولی - که تو رو تازه از اصل اصولی

خیالی گول گیری گر بیاید - چنین داند که تو مغرور و گولی
به زخم سیلیش از دل برون کن - که تا عبرت بگیرد هر فصولی
خیال بد رسول دیو باشد - تو او را توبه ی ده از رسولی
خیالی در تو آویزد، بیفتی - ترا وهمی پژولاند، پژولی
خیالی هست چون خورشید روشن - خیالی چون شب تاریک لولی
اگر مردانه گوش او بمالی - ترا کافر کند وهم حلولی
برای تو مهان در انتظارند - سبکتر رو، چرا در مول مولی؟
خیالات اتتکم کالخیول - فدسوها ثقاتی! فی السقول
خیالات مضلات کذاب - لحاها الله ربی بالافول
فطوبی للذی یعلو علاه - و یقطع عرقها قبل الحصول
الهی قدیمی علی - صفی القلب من غش الغلول
علی الله بیان ما نظمنا - مفاعیلن مفاعیلن فعولی