فهرست کتاب


دیوان شمس تبریزی «غزلیات»

مولانا جلال الدین محمد بلخی‏

گر قصد هوا کردی ور عزم جفا کردی - کو زهره که تا گویم ای دوست چرا کردی

ای پرده در پرده بنگر که چه ها کردی - دل بردی و جان بردی این جا چه رها کردی
ای برده هوس ها را بشکسته قفص ها را - مرغ دل ما خستی پس قصد هوا کردی
آن شمع که می سوزد گویم ز چه می گرید - زیرا که ز شیرینش در قهر جدا کردی
آن چنگ که می زارد گویم ز چه می زارد - کز هجر تو پشت او چون بنده دوتا کردی
این جمله جفا کردی اما چو نمودی رو - زهرم چو شکر کردی وز درد دوا کردی
هر برگ ز بی برگی کف ها به دعا برداشت - از بس که کرم کردی حاجات روا کردی
شمس الحق تبریزی ای سرور هر خوبی - تو درد فرستادی هم تو چه دوا کردی

ای دلبر مه رویان از رحمت ما چونی - ای جان صفا چونی وی کان وفا چونی

ای فخر خردمندان وی بی تو جهان زندان - وی عاشق بی دل را درمان و دوا چونی
مه گوش همی خارد صد سجده همی آرد - می گوید حسنت را کی خوب لقا چونی
باری من بیچاره گشتم ز خود آواره - زان روز که پرسیدی گفتی تو مرا چونی
ماییم و هوای تو دو چشم سقای تو - ای آب حیات ما زین آب و هوا چونی
تلخ است فراق تو دوری ز وثاق تو - ای آنک مبادا کس دور از تو جدا چونی
زد طال بقای تو هر ذره که خورشیدی - ای نیر اعظم تو زین طال بقا چونی
ای آینه مانده در دست دو سه زنگی - وی یوسف افتاده با اهل عما چونی
ای دلدل آن میدان چونی تو در این زندان - وی بلبل آن بستان با ناشنوا چونی
ای آدم خوکرده با جنت و با حورا - افتاده در این غربت با رنج و عنا چونی
ای آنک نمی گنجی در شش جهت عالم - با این همگی زفتی در زیر قبا چونی
مصباح و زجاجی تو پیش دو سه نابینا - از عربده کوران وز زخم عصا چونی
پیغام و سلام ما ای باد بگو با دل - با این همه بی برگی داوودنوا چونی
بس کردم من اما برگو تو تمامش را - کای تشنه پرخواره با جام خدا چونی

آخر چه شود یارا بر من نظر اندازی - این کبر و دماغت را از سر به در اندازی

تیری زده ای ناگه اندر جگر مسکین - باشد که یکی تیری سوی سپر اندازی
زان نقطه عشقت من چون عود همی سوزم - پر مشک شود عالم کز لب شکراندازی
من خاک شوم یارا در رهگذرت افتم - باشد به کرم یارا بر ما نظر اندازی
می ترسم از آن روزی گز حجره برون آیی - بر کام جگر تنگان خون جگر اندازی
از کیش بزن تیری من سینه سپر کردم - خلقان دو عالم را در شور و شر اندازی
شمس الحق تبریزی از لب چو شکرریزی - یک لحظه به سوی ما بادام تر اندازی