فهرست کتاب


دیوان شمس تبریزی «غزلیات»

مولانا جلال الدین محمد بلخی‏

ای درآورده جهانی را ز پای - بانگ نای و بانگ نای و بانگ نای

چیست نی آن یار شیرین بوسه را - بوسه جای و بوسه جای و بوسه جای
آن نی بی دست و پا بستد ز خلق - دست و پای و دست و پای و دست پای
نی بهانه ست این نه بر پای نی است - نیست الا بانگ پر آن همای
خود خدای است این همه روپوش چیست - می کشد اهل خدا را تا خدای
ما گدایانیم و الله الغنی - از غنی دان آنچ بینی با گدای
ما همه تاریکی و الله نور - ز آفتاب آمد شعاع این سرای
در سرا چون سایه آمیز است نور - نور خواهی زین سرا بر بام آی
دلخوشی گاهی و گاهی تنگ دل - دل نخواهی تنگ رو زین تنگنای

باوفا یارا جفا آموختی - این جفا را از کجا آموختی

کو وفاهای لطیفت کز نخست - در شکار جان ما آموختی
هر کجا زشتی جفاکاری رسید - خوبیش دادی وفا آموختی
ای دل از عالم چنین بیگانگی - هم ز یار آشنا آموختی
جانت گر خواهد صنم گویی بلی - این بلی را زان بلا آموختی
عشق را گفتم فروخوردی مرا - این مگر از اژدها آموختی
آن عصای موسی اژدرها بخورد - تو مگر هم زان عصا آموختی
ای دل ار از غمزه اش خسته شدی - از لبش آخر دوا آموختی
شکر هشتی و شکایت می کنی - از یکی باری خطا آموختی
زان شکرخانه مگو الا که شکر - آن چنان کز انبیا آموختی
این صفا را از گله تیره مکن - کاین صفا از مصطفی آموختی
هر چه خلق آموختت زان لب ببند - جمله آن شو کز خدا آموختی
عاشقا از شمس تبریزی چو ابر - سوختی لیکن ضیا آموختی

عاقبت از عاشقان بگریختی - وز مصاف ای پهلوان بگریختی

سوی شیران حمله بردی همچو شیر - همچو روبه از میان بگریختی
قصد بام آسمان می داشتی - از میان نردبان بگریختی
تو چگونه دارویی هر درد را - کز صداع این و آن بگریختی
پس روی انبیا چون می کنی - چون ز تهدید خسان بگریختی
مرده رنگی و نداری زندگی - مرده باشی چون ز جان بگریختی
دستمزد شادمانی صبر توست - رو که وقت امتحان بگریختی
صبر می کن در حصار غم کنون - چون ز بانگ پاسبان بگریختی
کی ببینی چشم تیرانداز را - چون ز تیر خرکمان بگریختی
زخم تیغ و تیر چون خواهی کشید - چون تو از زخم زبان بگریختی
رو خمش کن بی نشانی خامشی است -پس چرا سوی نشان بگریختی