محمد پزشکی، سید محمد علی حسینی‏زاده، دکتر سید صادق حقیقت عبدالوهاب فراتی و دکتر مصطفی ملکوتیان