علی بری دیزجی، علی اصغر کریمی شرفشاده، مجید صفائی، محمد نبی ابراهیمی و وحید صفائی‏