علی آقاپیروز، ابوطالب خدمتی، عباس شفیعی و سید محمود بهشتی‏نژاد