سید محمد هادی طباطبایی، سید پژمان میرجمهری و جعفر میکائیلی