زینب کاوه فیروز، مهندس ناصراشرفی، دکتر محمد هادی تدین، دکتر محمد رضا گدازی، دکتر سید شهرام سید حسینی، دکتر زیبا ایوبیان‏