بر گرفته از کتاب شریف مفاتیح الجنان با اندکی ویرایش‏