آیة الله سید رضا صدر به اهتمام سید باقر خسرو شاهی‏