بیانات امام خمینی در جمع خواهران مکتب توحید

تاریخ: 1358/07/18

بیدار شدن از خواب غفلت و قیام لله کردن، از موعظه های خداوند

بسم الله الرحمن الرحیم
قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنی وفرادی خداوند تعالی فرماید که به مردم ابلاغ کن که من شما را به یک دعوت می کنم، موعظه به یک چیز، واعظ خدا، واسطه رسول اکرم و ملت، همه ملت ها،همه مخلوق، طرف موعظه قهرا ماها هستیم و آن یک موعظه که خدای تبارک و تعالی فرموده است و انبیا و اولیا و همین طور هم هست، این یک موعظه اینست که ان تقوموالله قیام کنید و نهضت کنید برای خدا.
اهل معرفت (شما طلبه هستید، باید با زبان طلبگی هم با شما عرض کنم) اهل معرفت می گویند که اول منزل سلوک یقظه است، یعنی بیداری و به همین آیه تمسک می کند. خواجه عبدالله انصاری از منازل الصالحین که منازل اهل سلوک را ذکر می کند اول منزل را منزل یقظه منزل بیداری ذکر می کند و این آیه شریفه را هم شاهد می آورد. خدا فرموده است که ان تقوموالله ایشان تعبیرش این است که بیدار بشوید، بیدار شدن هم یک قسم از قیام است و تمام نهضت هائی که در عالم واقع می شود آن هم قیام است، قیام از خواب، قیام بعد از بیداری. قیام از خواب برای ماها که خواب هستیم و باز بیدار نشدیم، ماها که برای شکر طبیعت بیهوش هستیم، در خواب غفلت هستیم و چشم و گوشمان همه اش متوجه به عالم طبیعت است، موعظه خدا به حسب قول این مرد سالک این است که یک موعظه هست و آن اینکه بیدار بشوید از این غفلت و از این خوابی که سنگین است، خوابی که طبیعت غلبه کرده است بر ما و ما را خواب کرده است اول قدم این است که ما بیدار بشویم توجه کنیم به اینکه عالم طبیعت چی هست و ما در عالم طبیعت به کجا می رویم؟ در مسیر هستیم همه؟ این مسیر به کجا منتهی می شود؟ این اول قدمی است که برای کسانی که سلوک الی الله کنند، اول قدم این است که بیدار بشوند غفلت را کنار بگذارند، توجه به معنویات بکنند، به ماوراء طبیعت بکنند. این راه، یک راه طولانی است که ما در اوائلش واقع هستیم و باید سیر بکنیم و تا آخر سیر بکنیم. اگر در حال غفلت ما را سیر دادند و ما بیدار شدیم و راه رفتیم و راه را یافتیم و آن راهی که خدای تبارک و تعالی فرموده است راه مستقیم است، راه الی الله است، ما آن راه را طی کردیم از انحرافات کناره گرفتیم، توجه به خدا، توجه به احکام خدا کردیم. این راهی که قهرا ما را می برند با قدم اختیار، آن مقداری که مربوط به

صحیفه نور جلد 9 صفحه 280

اختیار است طی کردیم، وقتی که از اینجا منتقل شدیم به عالم دیگر همه آنها سعادت، همه آنها نور و این عالم دار ظلمت است (ظلمات بعضها) فوق بعض اگر ما تکلیف خودمان را دانستیم و بیدار شدیم و فهمیدیم که باید سیر کنیم الی الله باید مجاهده کنیم برای خدا، قیام کنیم برای خدا، قیام کنیم برای خدا، و در همه ابعادی که هستیم و داریم با تکلیف خودمان، تکلیف هائی که خدای تبارک و تعالی به وسیله انبیا برای ما بیان فرموده است عمل بکنیم، راه مستقیم را طی بکنیم منتهی بشویم به سعادت. یکی از قیام ها همان قیامی است که ارباب سلوک می گویند که راجع به سیر معنوی است. آیه را هم به حسب نظر آنها یا ناظر به آن است یا بعضی از مفاد آن است و یکی از چیزهائی که ظاهر آیه است این است که نهضت هائی که می کنید، قیام که می کنید لله، باشد، ان تقوموالله. انما اعظکم بواحده ان تقوموالله مثنی و فرادی یعنی خودتان هستید، قیام کنید لله جمعیت هم که هستید، گروه ها هم که هستید باز قیامتان لله باشد، فقط قیام نباشد این قیام، را و این نهضت را همه گروه هائی که در عالم هستند، چه اشخاصی که انحراف دارند و چه اشخاصی که ندارند، یک نهضت هائی دارند، لکن آنکه مورد موعظه است و خدای تبارک و تعالی به آن یک چیز موعظه کرده است بشر را، این است که قیامتان لله باشد، آلوده نباشد.

شرکت بانوان در نهضت عامل تشجیع مردها

الان این نهضتی که شما در پیش دارید و باید تشکر کنیم از خانم ها که در این نهضت یک قدم راسخی داشتید و یک کمک بزرگی به ملت کردند و این خانم بودند وقتی که به خیابان ها و کوچه ها ریختند و فریاد زدند، تشییع کردند، تشجیع کردند مردها را و قدرت های آنها را چند مقابل کردند، لهذا علاوه بر اینکه خودتان قدرتمندی کردید، دیگران را هم قدرتمند کردید. چنانچه در این جهاد سازندگی که گاهی وقت ها می بینیم خانم ها رفتند و مشغول شدند. خوب، البته از خانم ها ساخته نیست که مثل یک رعیتی، مثل اشخاصی که ورزیده اند در امور کار کنند، لکن همان رفتنشان در بین آن رعایا و بین این کشاورزان، همان رفتن و اشتغال پیدا کردن به همان مقداری که می توانند، این باعث می شود که قدرت آنها چند مقابل بشود. وقتی آنها ببینند که از شهرها خانم های محصل، خانم های محترم آمدند و در دهات مشغول کمک هستند به برادرهای خودشان، قدرت آنها چند مقابل می شود و این یک عمل بسیار ارزنده ای است ولو عمل خودش به حسب حجمش کوچک باشد، لکن حجم معنوی خیلی زیاد است.
چنانچه آمدن و رفتن محصلین مدارس مرد هم در بین همین رعیت ها و در بین کشاورزها آن هم یک قدرتی به آنها می دهد وقتی ببینند که همه قشرها پشتیبان هستند، از این پشتیبانی آنها قدرتشان خیلی زیاد خواهد شد. آن چیزی که حجم عمل را زیاد می کند ولو حجم مادیش کم است، و آن لله بودن و اخلاص است.
یک عمل ممکن است به حسب حجم مادیش بسیار کم باشد، لکن به حسب معنا از همه اعمال

صحیفه نور جلد 9 صفحه 281

از اکثر اعمال حجم معنویش زیادتر باشد لا اله الا الله یک کلمه، چند عبارت، یک کلمه ای است، لکن عظمتش بر تمام اذکار یا همه یا اکثر اذکار زیادتر و حجم معنویش از همه بیشتر است. فعال وقتی که اخلاص همراهش باشد، اخلاص به منزله روح عمل است.
همانطوری که انسان به این حجم مادی انسان نیست، این حجم مادی را سایر چیزها هم، حیوانات، بسیاری از حیوانات هم بیشتر این حجم را از انسان دارند آنکه اسباب امتیاز انسان است از سایر حیوانات آن جهت معنویت انسان است، آن جهت روح انسان است. روح مهذب، روحی که تربیت شده باشد به تربیت های الهی آن ارزش انسان را زیاد می کند و حجم معنوی را بالا می برد.

اول معنویت تان را و بعد نهضت را تقویت کنید.

کوشش کنید که آن حجم زیاد بشود کوشش کنید که معنویتتان بر مادیاتتان غلبه کند در خلال تحصیل، در خلال زحمت کشیدن، در تحصیل علوم. خداوند همه شما را مؤفق کند، کوشش کنید مهذب باشید، عمل کنید به آن چیزی که شما را به او دعوت کردند، اخلاقتان را، آدابتان را، معنویاتتان را تقویت کنید به طوری که یک انسانی باشید که به همه عالم محبت داشته باشید.
پیغمبر اکرم اینطور بوده است که حتی کفار را هم وقتی که ملاحظه می فرمود که اینها مسلم نمی شوند، غصه می خورد بر آنها که چرا اینها باید مسلم نشوند و بعد به آن شقاوت ها و به آن عذاب ها برسند. کوشش کنید که با خواهران خودتان، با برادران خودتان با محبت باشید، علاقه مند باشید. کوشش کنید این نهضت را همه با هم به پیش ببرید که اگر این نهضت به آخر برسد انشاء الله مؤفق بشویم و بشوید که اسلام در ایران تحقق پیدا بکند و مملکت ایران از آن گرفتاری هائی که داشت بیرون برود، یک مملکت اسلامی به تمام معنا بشود، این مملکت الگو خواهد شد از برای ممالک اسلامی دیگر، بلکه برای همه ممالک کوشش کنید که این نهضت را تقویت کنید و انشاء الله به آخر برسانید و تمام احکام اسلام زنده بشود، عصر، عصری باشد که احکام اسلام تجدید و زنده بشود با کوشش شماها.
خداوند همه شماها را حفظ کند و سلامت باشید، سعادتمند باشید، به علم و تقوی آراسته بشوید.
والسلام علیکم ورحمه الله