پیام امام خمینی به علما و وعاظ و امت مسلمان ایران در مورد نقشه های دستگاه جبار برای محو اسلام و قرآن

تاریخ: 1352/01/01

نقشه استعمار گران همیشه برای محو اسلام و قرآن بوده

بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت حضرات علمای علام و خطبای محترم و ملت بزرگ ایران ایدهم الله تعالی پس از سلام و تحیات، ما در عصر حاضر با ضربات سنگین و روز افزون وارده بر اسلام و گرفتاری ها و نابسامانی های بیش از پیش ملت های اسلامی مواجه هستیم، از طرفی قضیه فلسطین و مسجد الاقصی و آوارگی مردم بیگناه آن سرزمین و پشتیبانی دول بزرگ استعماری از یهود اشغالگر که با دوام این جرثومه فساد خطر بزرگی خدای نخواسته برای عموم کشورهای اسلامی و خصوص دول عربی در پیش است و از طرف دیگر اسارت ملت ایران در چنگال عمال استعمار و نوکرهای آن، جامعه اسلامی را با فشارها و گرفتاری های شدید و همه جانبه ای دست به گریبان ساخته است. برای محو اساس قرآن کریم و تعالیم رهایی بخش اسلام، نقشه هایی از طرف استعمارگران در کار است که در هر زمان به نحوی در دست اجرا قرار می گیرد.
آن روز که رضاخان با دستیاری اجانب روی کار آمد ماموریت یافت که با سر نیزه و قلدری تمام مراسم اسلامی را تعطیل کرده و احکام نورانی قرآن و آثار رسالت را محو و نابود سازد ولی از آنجا که دیدند با سرنیزه نمی توان مردم را از اسلام و مبانی قرآن دور ساخت و به اغراض شوم و غارتگرانه خود دست یافت، تغییر نقشه داده با طرح های استعماری جدید و با تظاهر به اسلام در مقام محو اساس قرآن و اسارت ملت های مسلمان و شکستن سد عظیم روحانیت بر آمدند و با نغمه هایی فریبنده به اسم سپاه دین و غیره می خواهند این سد عظیم را در هم شکسته به مقاصد پلید خود دست یابند.

جایگزینی معممین ساختگی به جای خدمتگزاران به اسلام،از نقشه های شوم استعمارگران

امروز نقشه های وسیعتر و دامنه دارتری در جریان است که چهره واقعی مامورین استعمار و کیفیت ماموریت آنان را می نمایاند، نقشه هائی که با اجرای آن می خواهند سنگرهای مخالف با استعمار را در هم کوبیده به سنگرهائی در خدمت استعمار و صهیونیسم و عمال آنان مبدل سازند، علمای اعلام،

صحیفه نور جلد 1 صفحه 201

خطباء محترم و خدمتگزاران به اسلام را عقب زده معممین ساختگی و مامورین سازمان های فاسد را به جای آنان به محراب و منبر اسلام و رسول معظم - صلی الله علیه و آله - برسانند و به جای بیان احکام قرآن و حقایق اسلام، بلندگوهائی برای اجرای مقاصد شوم ضد اسلامی دستگاه خود فروخته و دست نشانده درست کنند، نقشه هائی که با اجرای آن می خواهند به گمان فاسد خود تمام مراجع بزرگ، علمای اعلام و خطبای محترم را به صورت کارمند دولت، آن هم کارمندانی بسیار خفیف و بی ارزش درآورند و تمام حیثیات اسلام و روحانیت را در هم شکسته راه را برای استعمارگران هر چه بیشتر باز نمایند و بالاخره نقشه هائی که با اجرای آن می خواهند به جای این سد بزرگ مخالف با ظلم و استبداد سدی در خدمت ظلمه و مستبدین بنا کنند و اینک چنانکه کراراً خبر رسیده در راه اجرای این نقشه های استعماری خطرناک دست به کار شده اند که مساجد، تکایا، مدارس و دیگر مراکز اسلامی و شوون روحانیت را تحت نظارت سازمان ضد اسلامی اوقاف قرار داده، علما، وعاظ و ائمه جماعت را مجری اغراض نامشروع دستگاه جبار و عمال کثیف استعمار سازند و یا به کناره گیری، انزوا و تسلیم سنگرهای اسلام به مخالفین و عمال اجانب وادارند.

ثمرات شوم انقلاب سفید

اینها ثمره شوم انقلاب خونین و استعماری است که با تبلیغات و عوام فریبی ها می خواهند آن را به انقلاب سفید ملقب سازند و آن را انقلاب شاه و ملت بنامند و در این دهه سیاهی که گذشت جز فقر و ذلت و اختناق قتل های دستجمعی، تیرباران ها و اعدام های غیر قانونی و انباشتن زندانها از علما، روحانیون و جوانان ملت اسلام چیزی عاید مردم ستمدیده ایران نگردیده. هتک مقدسات اسلام، کشتن علما و مردم مسلمان در زیر شکنجه، هجوم به مدرسه فیضیه و دانشگاه ها و کشتار فجیح 15 خرداد که (به طور معروف) 15 هزار قربانی داشت از ثمرات دیگر این انقلاب ننگین است، مصونیت بخشیدن به نظامیان آمریکائی و بستگان آنها، خرد کردن حیثیت کشور و بر باد دادن استقلال قضائی و مسلط ساختن غارتگران آمریکا و صهیونیسم بر کلیه شوون نظامی، سیاسی، تجاری، صنعتی، زراعی و بازارها از دیگر نتایج شوم این انقلاب پر افتخار دستگاه جبار می باشد که آن همه جشن ها، پایکوبی و تبلیغات پر سر و صدا به راه انداخته، مبالغ هنگفتی از دسترنج مردم محروم و گرسنه را صرف این جشن های ننگین کرده است .

خرید اسلحه بهانه ای برای ایجاد پایگاه آمریکا در ایران

و اکنون نیز خواب تازه ای برای ملت ایران دیده و با خرید اسلحه و مهمات سرسام آور از آمریکا به مبلغ 2 میلیارد دلار که حدود صد و پنجاه هزار میلیون ریال می باشد، ملت ایران را به خطر نابودی و سقوط اقتصادی تهدید می کند و با کمال وقاحت اعلام داشته که کسری بودجه کشور در امر پرداخت آن، از طریق وام های خارجی و افزایش مالیاتها تامین می گردد. من نمی دانم منظور از

صحیفه نور جلد 1 صفحه 202

خریدن این همه اسلحه برای بیرون راندن اربابان و استعمارگرانی است که خود رژیم، دست نشانده آنها بوده و ایران را به صورت پایگاه نظامی آنان درآورده و دست آنها را بر تمام شوون نظامی، سیاسی، اقتصادی کشور باز گذاشته است؟ یا در حقیقت در راه اجرای نقشه های غارتگرانه آمریکاست که بر اثر ضعف بودجه اقتصادی و تغییر سیاست مبنی بر نابودی ملل به وسیله نیرو و ثروت خود آنان، می خواهد پایگاه خود را در ایران مستحکم تر کرده ملت بی پناه ایران و دیگر ملل آزایخواه منطقه را که علیه اشغالگران فلسطین و دیگر اجانب غارتگر مبارزه می کنند، سرکوب سازد؟ و اکنون ملت محروم ایران که بسیارشان از لوازم اولیه زندگی محروم بوده و بنا به نوشته بعض از روزنامه های وابسته به دستگاه فقط در تهران یک میلیون نفر فاقد برق و آب و بهداشت و دیگر ضروریات اولیه زندگی می باشند، ملتی که بسیارشان از فقر و تهیدستی نمی توانند فرزندان خود را به مدرسه بفرستند و اطفال معصوم را از گرسنگی به چرا می برند و یا سرراه ها به امید خدا رها می سازند، ملتی که بسیارشان برای مراجعه به دکتر و خریدن دارو تمکن مالی ندارند و از بی دکتری و بی دارویی تلف می شوند و بنا به نوشته بعضی از روزنامه های ایران، در بسیاری از شهرستان های ایران و استانداری های بزرگ برای هر 35 هزار نفر فقط یک دکتر وجود دارد، ملتی که در همین سال گذشته از قحطی و گرسنگی خانه و کاشانه خود را رها ساخته، برای به دست آوردن لقمه نان به هر سو آواره شدند، باید چنین مبلغ سرسام آوری از بودجه کشور آنها صرف همچو امر سفیهانه ای شود!! و تازه این معامله کمرشکن 2 میلیارد دلاری غیر از معامله اسلحه ای است که اخیرا با انگلیس استعمارگر و تجاوزکار انجام داده و آنهمه اسلحه و مهمات خریداری کرده. من بیم آن دارم که این انحرافات و اعمال سفیهانه اثر عارضه ای باشد که بعضی سلاطین سفاک در اواخر عمر به آن مبتلا می شدند و ملت را به خاک و خون می کشیدند. من از اواخر عمر این سفاک ها که نوید مرگ، آنها را به جنون می کشد، برای این ملت ستمدیده، بیمناکم. من از امراض عصبی که در پیری عارض این قلدرها می شود، برای اسلام و مسلمین خوف دارم.

سکوت در مقابل اعمال شاه، در حکم انتحار و سقوط یک ملت بزرگ است

اکنون سکوت در مقابل این نقشه ها و فجایع در حکم انتحار است و استقبال از مرگ سیاه و سقوط یک ملت بزرگ می باشد، تا فرصت از دست نرفته لازم است که سکوت شکسته شود و استنکار و اعتراض آغاز گردد. بر علما و خطباء اسلام است که در مساجد و محافل، نقشه های پشت پرده دستگاه را به ملت برسانند و در این مصیبت بزرگ که برای اسلام و مسلمین و خصوص علماء اعلام و خطباء محترم پیش آمده است از هیچ گونه اقدامی فروگذار نکنند. مراجع عظام نظر مبارک خود را با طبع و نشر اعلام نمایند و کسانی را که در این امر کمرشکن با دستگاه همکاری و روابط حسنه دارند و یا به نقشه ها و فعالیت های سازمان اوقاف و دیگر سازمان های فاسد صحه می گذراند و به پیشرفت آن کمک می نمایند و یا جیره خوار سازمان اوقاف و دستگاه جبار قرار گرفته اند، طرد و

صحیفه نور جلد 1 صفحه 203

متفضح سازند و به ملت معرفی نمایند و بر ملت اسلام است که با این نوع افراد که از طرف سازمان های فاسد برای منبر و محراب تعیین و نصب شده اند، معامله عدالت نکنند و در جماعت آنها حاضر نشوند و پای منبر آنها ننشینند و آنها را به یکدیگر نشان داده و از جامعه اسلامی طرد نمایند و به مساجد و محافل که تحت نظر سازمان اوقاف بوده و به دست آن اداره می شود، نروند. علماء اعلام، خطباء محترم و ائمه جماعت به عنوان اعتراض و استنکار، در صورت مقتضی اعتصاب نمایند و تا مدت محدودی از رفتن به مساجد و منابر خودداری ورزند و مطمئن باشند که اعتراض دستجمعی و اعتصاب عمومی نتیجه دارد و دستگاه جبار را عقب می راند و لازم است که مردم مسلمان در صورت اعتصاب علماء اسلام که برای حفظ احکام قرآن است از آنان پشتیبانی کنند و در اعتصاب تبعیت نمایند.
از خداوند متعال رفع شر اشرار و قطع ایادی استعمار را خواستار است . والسلام علیکم و رحمه الله
روح الله الموسوی الخمینی