توصیه امام خمینی به نخست وزیر

تاریخ: 1357/12/19

جناب آقای نخست وزیر

لازم است به جمیع وزارتخانه های و ادارات دولتی اخطار نمایید کسانی که از منسوبین و یا اقربای اینجانب هستند و برای توصیه اشخاص و یا نصب و عزل اشخاص به مراکز مربوطه مراجعه می کنند، به هیچ وجه به آنان ترتیب اثر ندهند. منسوبین و نزدیکان مطلقا حق دخالت در این گونه امور را ندارند.
والسلام -
روح الله الموسوی الخمینی