بیانات امام خمینی خطاب به هیأت لیبیائی راجع به سرنوشت امام موسی صدر

تاریخ: 1357/12/17

بیانات امام خمینی خطاب به هیأت لیبیائی راجع به سرنوشت امام موسی صدر

بسم الله الرحمن الرحیم
ما نگران سرنوشت امام موسی صدر هستیم و می خواهیم به محض بازگشت به لیبی به سرهنگ قذافی بگویید هر چه زودتر در مورد سرنوشت امام موسی صدر رسیدگی کند.
از طرف هیات نمایندگی لیبی از امام خمینی خواسته شد اجازه دهند سرهنگ قذافی برای عرض تبریک به ایران بیاید. امام خمینی پاسخ داد: من فعلا به قم می روم و این دیدار را به زمان دیگری موکول کنید.