بیانات امام خمینی در جمع عده ای از مسلمانان قطر

تاریخ: 1357/12/16

بیانات امام خمینی در جمع عده ای از مسلمانان قطر

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
من تشکر می کنم از آقایان که از نقطه دور برای تفقد از ملت ما، برای سرکشی به ملتی که بیش از 50 سال زیر بار ظلم و جور و جنایت و خیانت لگدکوب شد، تشکر می کنم از آقایانی که از بلد نائین آمده اند و تفقد می کنند از ملت ما و از ما، خداوند شما را و همه مسلمین را از خواب بیدار کند. خداوند ما را در یک زمانی که خواب و غفلت بر اکثر بلاد مسلمین سایه افکنده است، ما و همه مسلمین را هشیار و بیدار کند.

اقدامات خائنانه اجانب در ایجاد تفرقه و جلوگیری از تمسک مسلمین به قرآن

دستهای خیانتکار اجانب که می خواستند شرق را و خصوصاً بلاد اسلامی را برای منافع خودشان قبضه کنند، با مطالعاتی که کرده بودند در این بلاد و تمام بلاد را، بیابانهایش را، قصبه اش را، شهرستانهایش را، وجب به وجب مطالعه کرده اند و روحیه گروههائی که در این بلاد زندگی می کردند مطالعه کرده اند و آئین هائی که اینها داشتند و کیفیت نفوذ آئین ها در اینها، مطالعه شده است، به آنجا رسیده اند که نگذارند مسلمین متمسک به قرآن باشند. قرآن را آنها سد راه می دانستند. اگر مسلمین همه متمسک به قرآن می شدند، برای آنها مجالی باقی نمی ماند. قرآن را و اسلام را از مردم جدا کردند، ملتها از اسلام جدا شدند.
دعوتهائی اجانب کردند، چه خودشان مستقیماً، چه بوسیله عمالشان در این بلاد، دعوتهای بر ضد ادیان، بر ضد اسلام، بر ضد روحانیت اسلام، جدا کردند مسلمین را، بعضی را از بعض، ایجاد احزاب مختلفه از صدر مشروطیت به این طرف تمام برای تفرقه بود و تمام برای این بود که مسلمین با هم مجتمع نباشند. ایجاد تفرقه بین مذاهب، مذاهب مسلمین برای همین مقصد بود که اینها از هم جدا باشند و نتوانند برای اسلام و به نفع اسلام کاری بکنند. این کارها در طول مدت بیش از 300 سال انجام گرفته است.

صحیفه نور جلد 5 صفحه 172


همراهی کودکان صغیر با پیر مردان کبیر از نکات بارز این نهضت الهی

بحمدالله در ایران در این سنوات اخیر یک نهضتی، یک نهضت الهی پیدا شد که من نمی توانم اسمی رویش بگذارم الا اینکه این نهضت الهی بود، نهضتی که بچه های صغیرش با پیرمردهای کبیر با هم بودند، نهضتی که بچه ها پستانک را در دهان می گذاشتند، وقتی بیرون می آوردند می گفتند مرگ بر شاه، باز پستانک را به دهان می گذاشتند. از بچه هائی که اول، اول صحبت و حرف زدنشان است تا پیرمردهائی که آخر عهدشان است به حیات، همه با هم بودند و همه با هم طرد کردند این طاغوت را. رمز پیروزی ایران همین بود که اتکال به خدا، برای خدا و وحدت کلمه، وحدت کلمه و وحدت غرض، مقصد، از هر کس رسیدند، مقصد این بود که حکومت اسلام باشد، مقدمه این بود که حکومت طاغوت نباشد، مقصد این بود که استقلال و آزادی در پناه حکومت اسلامی باشد. رمز پیروزی ملت ما، وحدت کلمه و وحدت غرض و مهمتر، اتکال به خدای تبارک و تعالی. شما آقایان در هر جا که هستید این رمز را فراموش نکنید، البته من گله دارم از خلیج و اطراف آن، آنها با ما بسیاریشان موافقت نکردند، بلکه مخالفت کردند. شما خودتان که آگاهید از افرادی که در آنجا بودند و پشتیبانی از طاغوت می کردند و نمی دانم الان هم می کنند با آرزو دارند که برگردد؟! آنها را هدایت کنید، به آنها بگوئید به اسلام روی بیاورید، این حکومتها، حکومت طاغوت است، حکومت ضد اسلامی است، گمان نکنید هر که قدرت پیدا کرد خدای تبارک و تعالی با اوست، معاویه قدرت داشت، فرعون هم قدرت داشت، فرعون هم سلطنت داشت. سلطنت اگر ظل الله باشد، سلطان اگر ظل الله باشد، پذیرفته است. یعنی چه ظل الله؟ یعنی اینکه همین طور که سایه، سایه انسان هیچ از خودش حرکتی ندارد الا به حرکت انسان، اگر چنانچه سلطانی هیچ حرکتی نداشت الا به حرکت، به تحریک خدای تبارک و تعالی، از خودش هیچ نداشت و همه از خدای تبارک و تعالی بود. رسول الله ظل الله است، غیر رسول الله آنهائی که نزدیک به رسول الله اند نزدیک به ظل الله اند، اصل رسول الله است، او ظل الله است. امیرالمومنین سلام الله علیه چون تمام وجودش فانی در وجود رسول الله است ظل الله است. سلاطین جور ظل ابلیسند. میزان در تشخیص سلطان جائر و سلطان عادل همین است. آنکه ابلیسی است، آنکه جائر است، ظل ابلیس است نه ظل الله. حتی کلمه ظل الله را هم غصب کرده اند اینها، فریب دادند ملتها را. آنکه هیچ ندارد الا به اراده الله، هیچ حرکت و سکونی ندارد الا به اراده الله (و مارمیت اذرمیت و لکن الله رمی) اینهائی که با تو مبایعه کردند، با خدا مبایعه کردند، برای اینکه تو هیچ نداری الا فنا در خدا، آنهائی که طاغوت هستند مثل فرعونها و امثال اینها، اینها ظل ابلیسند، یا ابلیس یا خدا،یا ظل الله یا ظل شیطان. اینها به ملتهای ما حتی این خیانت را هم کردند که این لفظ مبارک را برای خودشان غصب کردند، چنانچه مقام را برای خودشان غصب کردند.

وحدت کلمه و اتکال به خدا، رمز پیروزی مسلمین

به برادرهای قطری ما بگوئید و به برادرهای خلیجی ما بگوئید که آقا متحد بشوید و زیر پناه بیرق

صحیفه نور جلد 5 صفحه 174

اسلام بیائید، از طاغوت کناره گیری کنید، وحدت کلمه پیدا کنید، رمز غلبه ما وحدت کلمه و اتکال به خدا بود، شما هم اتکال به خدا پیدا کنید و وحدت کلمه، شما هم پیروز خواهید شد. همه ملتهای اسلام باید یکی بشوند.اگر ملتهای اسلام و دولتهای اسلام متفرق نبودند، (دولت اسلامی که نمی دانم داریم یا نداریم و شاید شما بدانید که نداریم، امید است که پیدا بکنیم) اگر مسلمین با هم بودند، اینطور ذلیل نبودند زیر دست اجانب و عمال اجانب. مسلمین قریب یک میلیارد جمعیتند ولی یک میلیارد جمعیت متفرق، جدا از هم. اگر یک حکومت بود مثل صدر اسلام، یک حکومت بود و همه تابع، ما به این روز نمی نشستیم. آنها، اجانب جدیت کردند تا حکومتها را به نفع خودشان متفرق کردند، تکه تکه کردند. حتی اخیرا که عثمانی یک مملکت وسیع بود، وقتی جنگ تمام شد، اینها را به قریب 15 تا جدا جدا از هم کردند و همه عمال خودشان. باید مسلمین بیدار بشوند، باید از این خوابی که سیصد سال آن ها را خواب کردند هشیار بشوند، اقتدا کنند به ایران که با هیچ، با مشت خالی بر تانکها و توپها و مسلسلها و قدرت های بزرگ غلبه کرد برای اینکه اتکال به خدا داشت، همه می گفتند ما اسلام می خواهیم، همه فریاد می کردند که ما حکومت اسلامی می خواهیم. این ایمان راسخ که در این ملت شکوفا شد، این تبدلی که پیدا شد و تحولی که در نفوس مسلمین اینجا پیدا شد، رمز پیروزی بود، همه با هم اتکال به خدا. برادران من اتکال به خدا داشته باشید، وحدت کلمه داشته باشید، با هم باشید تفرقه را کنار بگذارید. خداوند همه شما را عزت، سلامت، توفیق ، وحدت کلمه عنایت فرماید. خداوند اسلام را قوه و قدرت عنایت فرماید.
والسلام علیکم و رحمة الله