بیانات امام خمینی در جمع کارمندان شرکت مخابرات

تاریخ: 1357/12/16

وحدت کلمه و ایمان به خدا، رمز پیروزی ملت

بسم الله الرحمن الرحیم
درود بر ملت مجاهد ایران، درود بر ملتی که با دست خالی، با اتکال به خدای تبارک و تعالی و وحدت کلمه و مقصد، ریشه ظلم، ریشه استبداد، ریشه تمام ناسازگاری ها را از بیخ و بن کند. درود بر شما جوانان، درود بر شما که از راه های دور آمده اید برای تفقد از من و تفقد از اهالی اینجا. می دانید که ما رنج ها دیدیم، ملت ما خون ها داد، ملت ما رنج ها کشید، پنجاه و چند سال آن قدر رنج کشید که دیگر طاقت نیاورد و می دانید که رمز پیروزی شما ملت بزرگ، وحدت کلمه و اتکال به ایمان بود. این ایمان به خدا بود که شما را پیروز کرد، این ایمان به خدا بود که از شهادت نترسیدند جوانهای ما، ایمان به خدا آنها را در این مبارزه پیش برد و باید این رمز را حفظ کنید.

برای ادامه نهضت باید دسیسه ها را خنثی کرد

ما الان در بین راه هستیم، راه تمام نشده است، آنهائی که خیانتکار و جنایتکار بودند، ریشه هایشان باز موجود است. جنایتکارهای خارجی، نفتخوارهای مفتخوار دست بردار نیستند، باید هشیار باشید، باید بیدار باشید، باید دسیسه های آنها را خنثی کنید. عمال آنها الان در بین طبقات ما می خواهند اختلاف ایجاد کنند، تظاهرات ضد دینی بکنند، کارهائی بکنند که شما قشرهای محترم، شما برادرهای معظم از هم جدا بشوید، همان حیله ای که از چند صد سال پیش از این، خارجی ها کرده اند و دولتهای اسلامی را از هم جدا کرده اند و در هر ملتی بین افراد و بین اقشار مخالفت انداخته اند.
این وحدت کلمه ای که در سرتاسر ایران پیدا شد و این وحدت غرضی که در سرتاسر ایران پیدا شد که همه یک چیز می خواستند و آن اینکه حکومت اسلام، جمهوری اسلام در سرتاسر ایران مقصد همه بود، اتکال به خدا و مقصد اینکه حکم خدا جاری بشود و جمهوری اسلامی در ایران بر قرار بشود شما را پیروز کرد، تا اینجا پیروز کرد. الان وقت آن است که رفراندم بعد از چند روزی که خواهد شد، همه شما بیدار باشید و از کید دشمنان احتراز کنید.

صحیفه نور جلد 5 صفحه 170


بیدار باشید که خواست دشمنان ایجاد حکومتی غیر از جمهوری اسلامی است

اینها می خواهند یک جمهوری را در اینجا ایجاد کنند که اسلام نباشد یا جمهوری دمکراتیک را که باز اسلام در کار نباشد یا جمهوری دمکراتیک اسلامی، دمکراتیک را که باز یک رنگ غربی به آن بدهند. شما باید بیدار باشید و جز جمهوری اسلام به هیچ چیز رأی ندهید.
شما که الان مخابرات در دست شما هست باید با مخابرات خودتان این مطالب را برسانید و هر قدر که می توانید، به هر جا که می توانید برسانید، برسانید که اگر چنانچه تزلزل در این امر حاصل بشود و اگر خدای نخواسته در این امر سستی بشود، ممکن است اجانب ببرند. اگر اجانب در این قضیه غالب بشوند خدای نخواسته، باید ما برگردیم به حال اول و بدتر از آن. امروز آنها فهمیدند که با اسلام و وحدت کلمه ملت، آنها شکست خورده اند، آنها احساس شکست در خودشان کرده اند و اگر خدای نخواسته در این امر سستی بشود، آنها قطع می کنند ریشه های ما و ریشه اسلام را. شما بیدار باشید برادران من، با هم متحد باشید، همصدا باشید، همه با هم جمهوری اسلامی.
خداوند همه شما را تأیید کند. خداوند به همه شما توفیق عنایت کند. همه سالم و صحیح باشید. خداوند ملت ما و کشور ما را از شر اجانب نجات بدهد و تمام شما را سعادتمند کند.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته