فرمان امام خمینی در مورد انتخاب آقای هادوی به دادستانی کل انقلاب

تاریخ: 1357/12/09

فرمان امام خمینی در مورد انتخاب آقای هادوی به دادستانی کل انقلاب

بسمه تعالی
جناب آقای مهدی هادوی دامت توفیقه
جنابعالی به موجب این حکم به سمت دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی منصوب می شوید که و ظایف خود را طبق موازین شرعیه انجام دهید.
روح الله الموسوی الخمینی