مصاحبه امام خمینی با تلویزیون آمریکا

تاریخ: 1357/10/22

مصاحبه امام خمینی با تلویزیون آمریکا

سؤال: حضرت آیت الله! شاهپور بختیار مخالف شاه است، چرا مخالف شاهپور بختیار هستید؟
جواب: اولاً بختیار مخالف شاه نیست، او می خواهد شاه را نگه دارد، ایشان با آمریکا بند و بست دارد و ثانیاً بر فرض اینکه مخالف شاه باشد، خودش مخالف قانون است. مجلسین مخالف قانونند و شاه هم مخالف قانون است، از این جهت ما مخالف او هستیم.
سؤال: به نظر می رسد که سیاست آمریکا در ایران تغییرات عمده ای پیدا کرده و امروز معتقدند که شاه باید برود. با توجه به این تغییر عمده ای که در سیاست آمریکا در مورد وضع شاه پیش آمده است، آینده روابط آمریکا و ایران را چه جور می بینید و نظرتان چیست؟
جواب: تا رژیم بکلی از بین نرود و ما حکومت اسلامی را آنطور که می خواهیم مستقر نکنیم نمی توانیم راجع به روابط با آمریکا به طور قطع صحبت کنیم لکن احتمال می دهیم که اگر آمریکا با ایران روابط حسنه داشته باشد ایران هم با او روابط حسنه خواهد داشت.
سؤال: شما هم احساس می کنید که شرایط فعلی خط سیاست آمریکا در جهتی است که شما را راضی کند؟
جواب: تاکنون احساس نکرده ام.
سؤال: تحت یک حکومت اسلامی به نظر شما باز هم ایران می تواند به آمریکا نفت بفروشد؟
جواب: در صورتی که آمریکا دست از کارهایش بردارد و ایران را به حال خودش بگذارد و به هیچ وجه دخالت در سرنوشت مملکت ایران نداشته باشد، آمریکا هم یکی از مشتری هائی است که نفت به او داده می شود.

صحیفه نور جلد 4 صفحه 205


سؤال: لطفاً نظرتان را در مورد دولت اسلامی مشخص تر بیان کنید.
جواب: دولت اسلامی که ما می خواهیم یک جمهوری است که به آراء ملت درست می شود و احکام اسلام هم در او اجرا می شود. قانون اساسی همان قانون اسلام است و قانون اسلام مسبب آزادی ها و دموکراسی حقیقی است و استقلال کشور را نیز تضمین می کند.
سؤال: مطالبی گفته شده است در این مورد که نظرات حضرتعالی مخالف سایر مذاهب خصوصاً یهودی ها و مسیحیان است. ممکن است نظرتان را راجع به سایر مذاهب، چه داخل اسلام، چه خارج اسلام بیان کنید (خصوصاً یهودیان و مسیحیان) ؟
جواب: ما کراراً این مطلب را گفته ایم که اسلام نسبت به اقلیت های مذهبی احترام قائل است و آنها در مملکت ما آزادند و حتی حق رأی دارند، حق تعیین وکیل دارند و آنچه گفته شده است که ما مخالف با آنها هستیم، تبلیغاتی است که شاه به راه انداخته است. اسلام همیشه با آنها به طور مسالمت رفتار کرده است و حتماً زندگی آنها در حکومت اسلامی بهتر از الانشان است.
سؤال: در این نهضت، حضرتعالی که در خارج از ایران بوده اید یک قدرت بی نهایت زیادی را کسب کرده اید و این قدرت کاملاً بزرگ است و ما می خواستیم بدانیم که اگر در ایران بودید آیا همین قدرت را کسب می کردید؟
جواب: این قدرت مذهبی است و ما اگر ایران هم باشیم به عنوان یک نفر آدم مذهبی ما را می شناسند. که خدمتگزار این مردم هستیم و فرقی نیست بین داخل و خارج.
سؤال: محبوبیت شما حتی در بین کسانی است که به مذهب چندان علاقه نداشته اند و بیشتر تغییر و تبدیلات در مسائل اجتماعی را می خواستند، آیا فکر نمی کنید همین تبعید شما به خارج موجب شده که یک حالت رمزی بوجود بیاورد که آنها علاقه مند شوند؟
جواب:آنها هم که علاقه دارند، علاقه ملی دارند چون ما با مصالح ملی آنها موافق هستیم و کسانی که به کشور آنها خیانت کرده اند و استقلال آنها را از بین برده اند، ما با آنها مخالفیم. در نهاد تمام ملت این مسائل هست، از این جهت با ما حتی قشرهای غیر مذهبی هم موافقند.
سؤال: ابهاماتی در مورد نقش شما در آینده وجود دارد. ممکن است نقش خود را در آینده بفرمائید؟

صحیفه نور جلد 4 صفحه 206


جواب: من در آینده هم همین نقشی را که الان دارم خواهم داشت، نقش هدایت و راهنمائی و در صورتی که مصلحتی در کار باشد اعلام می کنم و اگر چنانچه خیانتکاری در کار باشد با او مبارزه می کنم لکن من در خود دولت هیچ نقشی ندارم.
سؤال: آیا یک شورای علمای مذهبی خواهد بود که شما در راس آن قرار بگیرید؟
جواب: بعد باید ببینم چه خواهد شد.
سؤال: شما فکر می کنید در خارج از ایران مدت زیادی خواهید ماند؟
جواب: من هر وقت مصلحت دیدم برمی گردم.
سؤال: حضرت آیت الله! چه موقع به فکرتان رسید که می توانید بر شاه غالب شوید؟
جواب: این امری است که نمی توانم دقیقاً بگویم ولی مدت هاست که می دانم شاه رفتنی است ولی این را هم نمی توانم دقیقاً بگویم.
سؤال: مردم زیادی در دنیا فکر می کردند که شاه رمز ثبات است، حالا در آینده ایران بعد از رفتن شاه مشکل ترین مساله شما چه خواهد بود؟
جواب: مشکل ترین مسائل ما ترمیم خرابی های شاه است و این ناثباتی هائی که او از هر جهت برای ما به ارث می گذارد، مساله بیکاری، مساله مسکن، مساله کشاورزی، مساله صنایع مونتاژ، مساله کارخانه ها، باید ابتدا این مسائل از هم پاشیده را در طول این پنجاه سال ترمیم کنیم تا چرخ ایران به حرکت درآید. بعد اصولاً باید یک اساس نو دیگری را پایه ریزی کرد.