تنفیذ حکم هشتمین دوره ریاست جمهوری

تاریخ: 1380/05/11

تنفیذ حکم هشتمین دوره ریاست جمهوری


بسم الله الرحمن الرحیم
ب-ه ی-اری الطاف کریمانه خداوند متعال و دعای مستجاب حضرت بقیه ال-ل-ه روح-ی فداه, اکنون دوره تازه ای از مسئولیت اجرایی کشور آغاز می شود.
ای-ن ه-ش-تمین بار است که ملت بزرگ ایران در آزمون انتخاب رئیس ج-م-هور, م-وف-ق و سربلند شده و دخالت سرنوشت ساز خود در اداره کش-ور را ب-ه ن-م-ای-ش ن-هاده و اق-تدار ملی نظام اسلامی را به ج-هان-یان نشان می دهد. این افتخارات مرهون انقلاب اسلامی و رهبر کب-یر آن و فداکاری شهیدان و ایثارگران و مومنان صادق و صابری اس-ت که ج-ان و ت-وان خ-ود را در مبارزه با رژیم زور و فساد و اس-تبداد و نظام بین المللی سلطه جو و غارتگر پشتیبان آن مبذول کردند.
خ-داون-د م-ت-عال را ب-ر ه-دایت و رحمتش سپاس می گویم و به ملت ع-ال-ی-ق-در ای-ران که با هوشمندی و پایداری خود, پرچم حاکمیت اس-لام-ی را ب-رافراشتند و در طوفانها و گردبادها, سرافراز نگاه داشتند, درود می فرستم.
م-ردم ایران در فضایی آرام و با رفتاری متین و با اکثریتی قاطع و ش-ورانگیز شخصیتی انقلابی و فرزانه, منتسب به بیت سیادت و علم و ت-قوا را که اینک چهار سال تجربه مدیریت کلان بر مزایای ایشان اف-زوده اس-ت به ریاست جمهوری برگزیدند و پای بندی خود, به دین و اخ-لاق و ارزش-های م-عن-وی, ب-ستگی خود را به روحانیت و سیادت نشان دادند.
ای-ن-ک که بحمدالله این فرصت تازه و فضای پرنشاط در کشور پدید آم-ده اس-ت, ج-ای آن اس-ت که لحظه لحظه وقت مسئولان و نخبگان و ام-ن-ای ملت به خدمت و تلاش مخلصانه سپری شود و عزم و همت همگان روی ب-س-ط- عدالت و ارتقاء موقت و معنویت و گشایش امر اقتصاد و م-عی-ش-ت ع-مومی معطوف گردد و فقر و فساد و تبعیض محصول حاکمیت ج-هل و ظ-لم و خودکامگی طواغیت بس طولانی است از صفحه زندگی ملت ایران زدوده شود.
ب-ی ش-ک ه-ر اقدام مجاهدت آمیز رئیس جمهور محترم و دیگر مسئولان درای-ن راه م-ش-م-ول کمک و پاداش الهی و پاسخ شایسته به حضور و ص-م-ی-میت مردم و مورد تایید و همکاری این خدمتگزار خواهد بود. ای-ن-ج-ان-ب ب-ا س-پاس خداوند متعال و عرض تبریک به ملت عزیز و ب-ام-عرف-ت ب-ه م-راتب شایستگی اندیشمند فرزانه جناب حجت الاسلام آق-ای س-یدمحمد خاتمی دامت معالی, رای ملت را تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهوری اسلامی ایران, منصوب می کنم.
ب-دی-هی است که تنفیذ اینجانب و رای ملت تا زمانی است که ایشان ب-ه ت-عهد خ-ود و ص-راط مستقیمی که تاکنون در پیش داشتند, یعنی راه اس-لام و اح-کام نورانی آن و دفاع از مستضعفان و مظلومان و ای-س-تادگی در برابر دشمنان مستکبر و زورگو پایبند باشند که با توفیق الهی همواره چنین خواهد بود ان شاءالله.
رئ-ی-س محترم جمهور را به یاد خدا و اغتنام فرصت زودگذر و اخلاص در عمل توصیه می کنم و ق-دردان-ی از م-ل-ت و م-راقبت از منافع ملی و اولویت دادن به ن-ی-از قشرهای مستضعف و گرامی شمردن ارزش های والای دین و انقلاب را ب-ه ای-ش-ان م-ت-ذکر می گردم و توفیق و هدایت و کمک الهی را برای ایشان و همه مسئولان کشور مسئلت می کنم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
سیدعلی خامنه ای