مصاحبه امام خمینی با روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف

تاریخ: 1357/09/15

مصاحبه امام خمینی با روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف

سؤال: حضرت آیت الله به نظر شما در قدم بعدی چه اتفاقی در ایران رخ خواهد داد؟
جواب: نمی توانم پیش بینی کنم اما نهضت اسلامی ما رو به اوج است، گروه هائی هم از خود ارتش و دولتی ها به نهضت مردم ملحق شده اند ولی به طور جزم چیزی نمی توانم بگویم.
سؤال: آقای شیخ ابوتراب عاشوری در بوشهر کشته شده است، در این دباره شما چه فکر می کنید.
جواب: این هم یکی از کسانی است که فدای اسلام شدند و ما از این فدائی ها داشته ایم و خواهیم داشت. این امور کار را بر شاه بدتر خواهد کرد.
سؤال: آیا حضرت آیت الله تصور می فرمائید همانطور که دیروز در مطبوعات پیش بینی شده، شاه داوطلبانه کناره گیری کند و سلطنت را ترک کند؟
جواب: چاره ای جز این ندارد. اگر عقل داشته باشد، باید این کار را بکند.
سؤال: دلیل اینکه حضرت آیت الله به ایران باز نمی گردید چیست؟ آیا تصور نمی فرمائید که از داخل بهتر بتوانید جنبش را هدایت بفرمائید؟
جواب: مردم توجه به این موضوع دارند که هر چه من بگویم به صلاحشان است، حال چه از اینجا باشد چه از ایران، و به آن عمل می کنند. من هر وقت صلاح دیدم به ایران می روم.
سؤال: اگر حضرت آیت الله تا سوم ماه ژانویه که ویزای شما در فرانسه تمام می شود، در فرانسه باقی بمانید، تا آن زمان چه برنامه ای برای ادامه اقامت خودتان خواهید داشت؟

صحیفه نور جلد 4 صفحه 29


جواب: الان پیش بینی نکرده ام.
سؤال: آیا پس از ملاقات آقای شایتز نماینده وزارت خارجه فرانسه با شما در چند روز قبل تغییری در بیانیه های شما درباره اوضاع و احوال رخ خواهد داد؟
جواب: خیر، من هرگز حتی برای یک لحظه هم موضع خود را تغییر نمی دهم. این تکلیف الهی است و در صورت سکوت، مسؤول خدا خواهم بود.
سؤال: حضرت آیت الله! عکس العمل شما در مقابل رژیم فرانسه مبنی بر محدود کردن فعالیت های حضرتعالی و پیام های شما به مردم ایران چگونه خواهد بود؟
جواب: اگر محدود بکنند، ما در فرانسه نمی مانیم و به جای دیگر خواهیم رفت لکن برای فرانسه صورت خوشی نخواهد داشت.
سؤال: حضرت آیت الله! نظر شما درباره وقایع چند روزه اخیر چگونه است؟
جواب: وقایع اخیر ایران را می گوئید، همین دو سه روز تظاهرات و کشتار؟ بله، وقایعی است که دنبال این حکومت نظامی و دولت نظامی و ظلم های شاه پشت سرهم واقع می شود و مردم از هر فرصتی برای اظهار حق خود استفاده می کنند. مطلب همان است که تا شاه هست این وقایع هست.