پاسخ به استعلام آقای سیفیان (شهردار) در باره اراضی موات

تاریخ: 1359/11/25

پاسخ به استعلام آقای سیفیان (شهردار) در باره اراضی موات

بسمه تعالی
اراضی موات بالاصاله را کسی مالک نمی شود مگر به احیاء. و اگر ثبت داده باشد و خرید و فروش نموده باشد هم باطل است و امر اراضی مذکور با دولت اسلامی است.
روح الله الموسوی الخمینی