پیام به مسلمانان ترکیه

تاریخ: 1357/12/24

پیام به مسلمانان ترکیه

شما به همه سلام برسانید، بگویید که کار خودتان را تعقیب کنید دلسرد نشوید. در اینجا هیچ نداشتیم اینها همه چیز داشتند ما به اینها غلبه کردیم. آنجا هستید مأیوس نشوید اتکا به خدا بکنید. و اتکا به ایمان بکنید. وحدت کلمه پیدا بکنید. جناح هایی را که نزدیک به شماست به خودتان متصل کنید. خداوند ان شاءالله کارها را انجام می دهد.
والسلام