نامه به حضرت آیت الله آقای بنی صدر

تاریخ: 1344/09/02

نامه به حضرت آیت الله آقای بنی صدر

بسمه تعالی
حضرت آیت الله آقای بنی صدر دامت برکاته
به عرض عالی می رساند: مرقوم محترم که حاکی از سلامت وجود مسعود و حاوی تفقد از این جانب بود موجب تشکر گردید. از قرار مسموع اخیراً عملی فرمودید و بحمدالله تعالی رفع نگرانی شده است، از خداوند تعالی سلامت و صحت و سعادت جناب مستطاب عالی را خواستار، حالت این جانب بحمدالله سلامت است، از خداوند تعالی عظمت اسلام و مسلمین را خواستارم. از جناب مستطاب عالی رجاء دعای خیر برای حسن عاقبت دارم.
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته
روح الله الموسوی الخمینی
مرقوم شده بود تلگراف فرمودید، غالب تلگرافات و مکاتیب را از قرار مسموع نرساندند، چنانچه تلگرافات این جانب را نیز غالباً نرساندند. هر چه فکر کردم به خاطرم نیامد که از جناب عالی تلگرافی رسیده باشد و به دفتر نیز مراجعه شد، چیزی نیافتم. لکن اگر تلگراف رسیده باشد، حتماً جواب داده ام و نرساندند.