پاسخ به نامه پر احساس کودک یازده ساله ای که پس اندازش را به جبهه های جنگ تحمیلی هدیه کرده است

تاریخ: 1360/01/01

پاسخ به نامه پر احساس کودک یازده ساله ای که پس اندازش را به جبهه های جنگ تحمیلی هدیه کرده است

بسمه تعالی
فرزندم عزیزم ! وجهی را که فرستاده بودید برای جبهه ها واصل شد. خیلی از روحیه شما عزیز خوشحال شدم ولی من خواهش می کنم این وجه را خودتان صرف کنید. من به جای شما خدمت به جبهه ان شاءالله می کنم.
روح الله الموسوی الخمینی