مصاحبه امام خمینی با خبرگزاری آمریکائی یونایتدپرس

تاریخ: 1357/08/17

مصاحبه امام خمینی با خبرگزاری آمریکائی یونایتدپرس

سؤال: آیا فکر می کنید که موقعیت ایران با انتصاب دولت نظام بهبود خواهد یافت؟
جواب: هرگز، آنچه مسلم است سرنگونی رژیم را سریعتر می گرداند
سؤال: آیا از اینکه مقامات دولتی از جمله رئیس ساواک، به خاطر فساد بازداشت شده اند خوشحالید؟
جواب: این دستگیری ها برای تبرئه شاه از یک عمر خیانت است و ملت آگاه ایران دیگر فریب این خیمه شب بازی ها را نمی خورد.
سؤال: آیا میل دارید که در رأس یک جمهوری اسلامی به خدمت پردازید؟ آیا خود به انجام امور روزمره حکومتی می پردازید یا یک نخست وزیر را برای انجام آن انتصاب خواهید کرد؟
جواب: کراراً گفته ام نه میل و رغبت من، نه سن و موقعیت من اجازه چنین چیزی را می دهد. نمایندگان منتخب مردم، هیئت دولت را انتخاب خواهند کرد.
سؤال: آیا جمهوری اسلامی شما اجازه خواهد داد تا مذاهب دیگر به طور آزاد و آشکار به انجام امور مذهبی شان بپردازند؟
جواب: بله، تمام اقلیت های مذهبی در حکومت اسلامی می توانند به کلیه فرائض مذهب خود آزادنه عمل نمایند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنان به بهترین وجه حفاظت کند.
سؤال: آیا شما نظر بر این دارید تا دولت نظامی و شاه را خلع نمائید؟

صحیفه نور جلد 3 صفحه 76


جواب: سرنگونی شاه خواست ملت ایران است و دولت نظامی نماینده ملت نخواهد بود.
سؤال: اگر شاه خلع ید شود، با او چه خواهید کرد؟
جواب: اگر شاه فرار کند که از قدرت ما خارج است و در صورتی که به دست ملت گرفتار شود، او را طبق قوانین و ضوابط اسلامی محاکمه و مجازات می نمائیم.