مصاحبه امام خمینی با هفته نامه انگلیسی ساندی تلگراف

تاریخ: 1357/08/17

مصاحبه امام خمینی با هفته نامه انگلیسی ساندی تلگراف

سؤال: آیا اگر هم مخالفین شاه با هم متحداً علیه شاه فشار بیاورند، آیا امکان پذیر نیست که اوضاع ایران بدون دست زدن به جهاد مسلحانه حل شود؟ اگر نیست، چه گروه از مردم اعم از کارگران، سربازان، محصلین، کشاورزان و... را می توان در این جهاد مسلحانه به حساب آورد؟
جواب: ما امیدواریم مسائل ایران بدون قیام مسلحانه، با همین نهضتی که اکنون تمام اقشار ایران را فرا گرفته است و با همین فشارهائی که ملت بر شاه وارد می کند حل شود، اگر چنانچه حل نشد و یا احتیاجی به قیام مسلحانه پیدا شد، تمام اقشار ملت در آن شرکت خواهند کرد و یک طبقه معینی در آن انحصار نخواهد داشت.