مصاحبه امام خمینی با تلویزیون D.R.A آلمان

تاریخ: 1357/08/17

مصاحبه امام خمینی با تلویزیون D.R.A آلمان

سؤال: حضرت آیت الله! شرایط شما برای یک دولت مورد قبول چیست؟ و همین طور هدف های شما برای اینکه جامعه ایرانی را از وضع کنونی به جامعه مورد قبول خودتان تبدیل کنید، چیست؟ و آینده سلسله پهلوی را چه جور پیش بینی می کنید؟
جواب: اما در مورد سلسله پهلوی، اصولاً ما هیچ شرطی را در حکومت شاه با تبدیل حکومت او به حکومتی دیگر در سلسله او نخواهیم پذیرفت. با رفتن سلسله پهلوی، یک نظام جمهوری اسلامی مترقی پیش می آید که در این نظام به اتکاء ملت، سرنوشت ایران معلوم و دولت تعیین می شود.
سؤال: منتقدین خارجی چنین تصور کرده و بیان می کنند که اگر حضرتعالی در مسائل سیاسی ایران نفوذ پیدا کنید پیشرفت هائی که در زمینه مدرنیزه کردن جامعه بوجود آمده از بین خواهد رفت. اگر این درست نیست، لطفاً نظرتان را بفرمائید.
جواب: تاکنون که پیشرفت هائی در ایران نشده است. آنچه انجام گرفته به شکل پیشرفت است و در واقع جز تخریب بیش نیست. اگر حکومت به دست ملت بیفتد، آنها در مصالح خودشان کوشا خواهند بود و آنگاه انشاءالله سریعاً پیشرفت حاصل می گردد.
سؤال: در صورت تغییرات شدید در ایران، چه نتایجی برای کشورهای اروپای غربی بویژه آلمان غربی بوجود خواهد آورد، بخصوص در زمینه نفت؟
جواب: نتایج بدی به بار نخواهد آورد. با همه دولی که به احترام با ما رفتار کنند، ما نیز با آنها به احترام متقابل رفتار خواهیم کرد و نفت را پس از آنکه در اختیار ما باشد و کسی در آن دخالت نکند، به مشتریان خود خواهیم فروخت و پول آن را خرج خود ملت می کنیم.

صحیفه نور جلد 3 صفحه 73


سؤال: با آمریکائی هائی که در کشور شما هستند چه خواهید کرد؟ و همچنین آیا از نفوذ شوروی ها در کشور خود نگران نیستید؟
جواب: آمریکائی هائی که به ضرر ما در ایران هستند، آنها را تحمل نخواهیم کرد. اما کسانی که به ضرر ما نیستند، مثل سایر خارجی ها در آنجا زندگی خواهند کرد. ما از نفوذ شوروی به هیچ وجه باکی نداریم و نمی ترسیم زیرا جامعه ما اجازه چنین نفوذی را به آنان نمی دهد.
سؤال: نظرتان درباره اوضاع کلی کشور و حکومت نظامی جدید چیست؟
جواب: حکومت نظامی جدید همزمان با نطق شاه، یکی برای اغفال و دیگری برای سرکوبی ملت است. نه آن اغفال اثری دارد و نه این سرکوبی مردم. همه بپاخاسته و حق مشروع خودشان را مطالبه می کنند و این قیام تا اینکه مردم حق خود را گرفته و این سلسله را منقرض کنند، ادامه دارد.
سؤال: برای سرنگونی رژیم شاهنشاهی فعلی چه برنامه ها و تصمیماتی در نظر دارید؟
جواب: فعلاً اعتصابات، تظاهرات و هر چه سریعتر کردن دامنه اعتصابات مورد نظر است، اگر پیشرفت نکرد، نظر ما متناسب با آن شرایط تغییر خواهد کرد.