بیانات امام خمینی در جمع گروهی از بانوان عضو مؤسسه خیریه 12 فروردین قم و تهران و اعضای انجمن اسلامی پرستاران

تاریخ: 1361/12/22

شما بانوان در پشت جبهه، آن فعالیتی را می کنید که سلحشوران در جبهه ها می کنند

بسم الله الرحمن الرحیم
باید از خانم های محترم و بانوان معظم قم و حضار محترم که امروز در اینجا تشریف دارند تشکر کنم و قدردانی.
شاید من بهتر از دیگران مشکلاتی که بر این مملکت در طول سلطنت این پدر و پسر گذشت شاهد بوده ام و به اندازه من کمتر کسی از باب اینکه عمرش وفا نکرده است، شاهد این مسائل بود. اکثر شما خانم ها آن زمان را یاد ندارید و شاید در بین شما بسیار کم باشد که آن زمان اسف بار را یاد داشته باشد. در آن زمان به اسم اینکه می خواهیم نیمی از جمعیت ایران را فعال کنیم، آن شقی جنایتکار دست به یک جنایت زد و آن جنایت کشف حجاب بود و به جای اینکه نیمی از جمعیت ایران را فعال کند آن نیم دیگری هم که نیمه مردان بود به طور بسیار زیادی از فعالیت انداختند و این عروسک هائی که درست کردند و در همه ادارات جا دادند و در همه خیابان ها راه انداختند، آنهائی که در ادارات بودند، سایر افرادی که در ادارات بودند را هم از کارهای خودشان بازداشتند و آنهائی که در خیابان ها رها بودند، جوان های ما را به فساد کشاندند و فعالیت جوان های ما را از دست آنها گرفتند. به اصطلاح خودشان می خواستند که تمدن شرق را وارد ایران کنند و با آن وضعی که درست کردند، تمدن بزرگ اسلامی را هم از بین بردند. و بحمدالله در شهر مقدس قم آنچنان پایداری کردند خانم ها و بانوان که مشت به دهن آنها زدند و در تهران و سایر شهرها هم اکثریت زن ها، اکثریت بانوان با آن مخالفت کردند و تو دهنی زدند و همان مقدار از عروسک هائی که خودشان را مهیا کرده بودند برای اینکه ایران را به فساد بکشند، کافی بود که جوان های ما را، چه دخترها و چه پسرها را منحرف کنند. و خدای تبارک و تعالی بر ما، بر ملت ما منت گذاشت و نجات داد این ملت را، این بانوان را از آن نقشه هائی که آنها کشیده بودند. و شما ملاحظه کنید در طول سلطنت این دو نفر فاسد، این خانم هائی که آمدند بیرون و وارد جامعه شدند، اینها چه کار مثبتی انجام دادند؟
الان را مقایسه کنید با آنوقت. الان ایران تقریباً یک مدرسه شده است و در هر جای ایران که انسان نگاه می کند، بانوان آنجا مشغول فعالیت اسلامی، دینی و حتی فعالیت سیاسی هستند، با حفظ

صحیفه نور جلد 17 صفحه 211

عفاف شان، با حفظ شرفشان. آنها در طول این مدت که رها بودند در بین مردم، جز فساد ایجاد نکردند و این بانوان در این مدت کم، آنقدر فعالیت کردند که شما نمونه اش را در قم ملاحظه می کنید و از این نمونه در شهرهای دیگری هم هست و البته من باید تشکر کنم از اهالی قم و از بانوان معظم قم که در یک همچو اوقاتی که ما گرفتار ابرقدرت ها و قدرت های فاسد هستیم و ایران از هر طرف مورد حمله آنها هستند، شما بانوان در پشت جبهه، آن فعالیتی را می کنید که آن سلحشوران در جبهه ها، و همانطوری که آنها مشغول فعالیت هستند، شما مشغول فعالیت هستید، یک راه از راه ساختن خود و جوان های خود و خانم های جوان و یک راه از راه پشتیبانی به آنهائی که در جبهه هستند و این یک امری است که بسیار مورد تشکر است و بسیار ارزنده است و در پیش خدای تبارک و تعالی ارزندگی شایان دارد. و اما هر کاری که انسان اشتغال به آن دارد، خصوصاً کارهای اسلامی و انسانی، البته یک دسته هم پیدا می شوند که در مقابل این کارها برای اینکه یا حس حسادت دارند و یا حس رقابت و اینها، یا انحراف دارند، البته آنها مخالفت می کنند و شما کسانی که مشغول به این مؤسسه هستند و مدیران این مؤسسه هستند و کسانی که در این مؤسسه مشغول خدمت هستند و کسانی که در این کلاس های درس مشغول درس خواندن هستند، توقع این را نداشته باشید که همه بانوانی که هستند و همه زن هائی که هستند با شما موافق باشند. هستند در بین اشخاص کسانی که آنها نمی توانند این مسائل اسلامی را ببینند و بعضی از آنها مسائل اسلامی را یک مسائلی می دانند که با تمدن شرق چون مخالف است، با تمدن غرب چون مخالف است از این جهت ارتجاعی است. پیشرفتگی را آنها به این می دانند که یا تابع غرب باشند و غرب زده و یا تابع شرق باشند و شرق زده و امروز که ایران دست رد به سینه هر دو گروه زده است و نه متمایل به شرق است و نه متمایل به غرب و می خواهد انسانی زندگی کند، با شرافت و ارزندگی انسان شروع کند به کار، البته کارشکنی هست لکن آنهائی که کارشکنی می کنند اگر مسلمان هستند این خدمت بزرگی که این خانم ها و این بانوان دارند می کنند و پیش خدا خدمت شایسته است، از معاصی کبیره است که کارشکنی در این موضوع بکنند و اگر چنانچه آنها هستند که پایبند به اسلام نیستند و می خواهند هرزگی بکنند فصل هرزگی گذشت، دیگر به شما اجازه نمی دهند بانوان ایران که کارهائی که سابق می کردید این کارها را اعاده بدهید. و من باید از همه شماها تشکر کنم و البته شماها بحمدالله مشغول فعالیت دینی هستید و بینش سیاسی هم در بین شماها هست و در بین بانوان ایران، هم بینش دینی هست و هم بینش سیاسی و از آن چیزی که شما را باز می داشت از اینکه فعالیت سیاسی و دینی بکنید آن موانع مرتفع شد و امیدوارم به زودی شما به یک پایه ای برسید که هر کدامتان بتوانید عده ای را تربیت کنید. و انشاءالله ایران یک ایران زنده، یک ایران پاینده، یک ایران مقاوم در مقابل شرق و غرب و در مقابل آنهائی که در مقابل ما ایستاده اند باشد.

کشورهای غیر متعهد اول باید کنفرانس خودشان را از عناصر وابسته تصفیه کنند

و اما یک کلمه هم راجع به مسائلی که در این اوقات پیش آمده است عرض کنم. یکی از مسائل،

صحیفه نور جلد 17 صفحه 212

این کنفرانس سران به اصطلاح غیرمتعهدهاست. این کنفرانسی که سران اول در سابق تأسیس کردند افراد بسیار متعهدی به اسلام و به کشورهای خودشان بودند و غیر متعهد نسبت به قدرت های بزرگ، لکن امروز مخلوط شده است از یک جنس های مختلف، بسیاریشان آنها هستند که غیر متعهدند و بعضی از آنها، آنها هستند که اگر اینها غیرمتعهد باشند ما متعهد نباید باشیم. اگر بنا باشد که حسین اردنی و حسن و حسنی مبارک و امثال اینها غیرمتعهدند همه غیرمتعهدند پس نباید بگویند که یک دسته متعهد، یک دسته غیرمتعهد. و از کارهائی که باید این کنفرانس - متعهدین - غیرمتعهدین انجام بدهند که در رأس همه کارهاست و باید بعدها هم این مطلب را انجام بدهند این است که اول متعهد و غیرمتعهد را از هم جدا کنند. هر کس ادعا کرد که من غیرمتعهدم، در بین خودشان راه ندهند. چه بسا افرادی که وابستگی آنها و غلام حلقه به گوش بودن آنها نسبت به شرق و نسبت به غرب از آن متعهدینی که هستند زیادتر است و اگر وارد اینها باشند و نفوذ در اینها بکنند راه را منحرف می کنند و دیگران را منحرف می کنند.
باید اول این کشورهای غیرمتعهد، این کشورهایی که می خواهند مستقل باشند، این کشورهائی که خودشان را غیرمتعهد می خواهند... بکنند اول تصفیه کنند این مجلس خودشان را، این کنفرانس خودشان را، این جنبش خودشان را، تصفیه کنند از عناصری که اینها به اسم غیرمتعهد وارد می شود و می خواهند خدمت کنند یا به آمریکا که اکثراً اینطورند یا به شوروی که آن هم بسیارند. اگر اینها در بین شما باشند نمی گذارند که شما غیر متعهد بمانید، نمی گذارند که شما برای کشورهای ضعیف کار بکنید، نمی گذارند که شما وابستگی های خودتان را از کشورها جدا کنید. اینها در شعار از شما پیش اند. شما ببینید که در این کنفرانسی که اخیراً همین چند روز تأسیس شد و پایان یافت یکی از کسانی که طرفداری کرد آمریکا بود. آمریکایی که همه عالم را می خواهد تحت قدرت خودش بیاورد، اگر چنانچه این کنفرانس را او می ترسید ازش گمان می کرد که این کنفرانس بر ضد او خواهند قیام کرد، هیچ وقت از او تعریف نمی کرد، از اینها تعریف نمی کردند، لکن آنها از این کنفرانس تجلیل کردند. برای اینکه دلبستگی آنها به افرادی است که وارد این کنفرانس شده اند مثل حسین اردنی و حسنی و امثال اینها و صدام، اینها وارد شدند به اسم اینکه ما غیرمتعهد هستیم و این غیرمتعهدها می خواهند همه شما را به مثل خودشان غیرمتعهد بکنند. اگر شما بخواهید که واقعاً یک جمعیت غیرمتعهد، یک سران غیرمتعهد باشید و بتوانید به آن عدم تعهد خودتان عمل بکنید، در رأس امور تصفیه است. اگر یک نفر فاسد در بین شما باشد نمی گذارد کار شما انجام بگیرد. باید اول امثال اینها را، صدام را، حسین را، حسنی را، حسن را و امثال اینها را از بین خودتان طرد کنید تا بتوانید یک کنفرانس صحیح تشکیل بدهید و یک جنبش غیرمتعهد باشد. والا هر چند سال یک دفعه شما اجتماع می کنید با آنهمه زحمت، با آن همه خرج، با آنهمه گرفتاری، بیش از یک مسائلی که طرح می شود و گفته می شود و بعدش هم عمل نمی شود، بیش از این کاری انجام نمی دهید و این برای این است که بین شما نمی گذارند اینهایی که نفوذ کرده اند نمی گذارند که کارها انجام بگیرد. باید در رأس امور این باشد که اینها کنار بروند و خودتان

صحیفه نور جلد 17 صفحه 213

بنشینید، همانطور که ایران دستش را پیش هیچ کس دراز نمی کند و نکرده است در این چند سال و مستقل ایستاده است و زن و مردش ایستاده است در مقابل آمریکا و در مقابل شوروی و در مقابل - هر غیر - هر متعهدی. اینها غیر متعهدند واقعاً، نه تعهد فرهنگی دارند، نه تعهد - چیز - نظامی دارند، نه تعهدهای دیگری دارند اما - اگر باشد - اگر یک جایی باشد که بگویند که ما تعهد نظامی نداریم اما تعهد فرهنگی داشته باشند تعهد فرهنگی بدتر از تعهد نظامی است، وابستگی است نه تعهد. آنها هم که می گویند تعهد ولاتعهد، اصلاً شما وابسته هستید و غلام حلقه به گوش اینها، بعضی از اینها هستند. اگر بخواهید که متعهد نباشید باید اساس را عوض بکنید نه تعهد از یک راه نظامی، فقط باید شما غیرمتعهد و غیر وابسته باشید، در صنعت، در فرهنگ، در همه اموری که یک کشوری احتیاج به آن دارد، اگر اینطور شد غیرمتعهد می شوید و می توانید سرپای خودتان بایستید و اگر این افراد وارد شما باشند نمی گذارند شما غیرمتعهد بمانید و شما را وابسته می کنند و شما را بدتر از تعهد درست می کنند برای اینکه تعهد طرفینی است این برای او تعهد می کند او برای این تعهد می کند اما اینها می خواهند وابسته کنند و بی چون و چرا همانطور که خودشان وابسته هستند و برای آنها کار می کنند و همه دارائی کشور خودشان را با آن فقرائی که سرتاسر کشورشان هست به جیب ابرقدرت ها می ریزند اینها وقتی که وارد بشوند در بین شما همین کار را سر شما در می آورند. من امیدوارم که غیرمتعهدهای واقعی در فکر بیفتند و این اشخاص فاسد تفاله را بیرون بریزند تا بتوانند برای کشورهای خودشان و برای ملت های ضعیف یک کاری انجام بدهند.
انشاءالله خداوند به همه شما سلامت و صحت عنایت کند و همه ما و شما را فعال کند در راه خدمت به مستضعفین، در راه خدمت به مستمندان، در راه سوادآموزی، در راه آموزش، در راه پرورش و همه شما انشاءالله به خدا سپرده باشید.
والسلام علیکم و رحمة الله