بیانات امام خمینی در جمع دانشجویان عضو انجمنهای اسلامی و سازمان های دانشجویان مسلمان دانشکده های سراسر کشور و گروهی از مردم تهران

تاریخ: 1359/02/01

ما می گوئیم دانشگاه باید از بنیان تغییر بکند و اسلامی باشد

بسم الله الر حمن الرحیم
سلام بر شما ملت بزرگ ایران، سلام بر ملت مسلمان جهان، سلام بر دانشگاهیان و دانشجویان معظم که سربازانی برای اسلامند. و من لازم است که یک تذکر به شما بدهم که بدانید مقصود ما از اصلاح دانشگاه ها چیست. بعضی گمان کردند که کسانی که اصلاح دانشگاه ها را می خواهند و می خواهند دانشگاه ها اسلامی باشد این است که گمان کردند که این اشخاص توهم کردند که علوم دو قسم است، هر علمی دو قسم است، علم هندسه یکی اسلامی است، یکی غیر اسلامی، علم فیزیک یکی اسلامی است یکی غیر اسلامی، از این جهت اعتراض کردند به اینکه علم، اسلامی و غیر اسلامی ندارد و بعضی توهم کردند که اینها که قائلند به اینکه باید دانشگاه ها اسلامی بشود یعنی فقط علم فقه و تفسیر و اصول در آنجا باشد یعنی همان شأنی را که مدارس قدیمه دارند باید در دانشگاه ها هم همان تدریس بشود. اینها اشتباهاتی است که بعضی می کنند با خودشان را به اشتباه می اندازند. آنچه که ما می خواهیم بگوئیم این است که دانشگاه های ما، دانشگاه های وابسته است، دانشگاه های ما دانشگاه های استعماری است، دانشگاه های ما اشخاصی را که تربیت می کنند تعلیم می کنند، اشخاصی هستند که غربزده هستند، معلمین بسیارشان غربزده هستند و جوان های ما را غربزده بار می آورند. ما می گوئیم که دانشگاه های ما یک دانشگاه هائی که برای ملت ما مفید باشد نیست. ما بیشتر از پنجاه سال است که دانشگاه داریم با بودجه های هنگفت کمرشکن که از دسترنج همین ملت حاصل می شود و در این پنجاه سال نتوانستیم در علومی که در دانشگاه ها کسب می شود خودکفا باشیم ما بعد از پنجاه سال اگر بخواهیم یک مریضی را معالجه کنیم، اطباء ما بعضی هایشان یا بسیارشان می گویند این باید برود به انگلستان. پنجاه سال دانشگاه داشتیم و طبیبی که بتواند کفایت از ملت بکند، از احتیاج ملت بکند به حسب اقرار خودشان نداریم. ما دانشگاه داشتیم و داریم و برای تمام شوونی که یک ملت زنده لازم دارد احتیاج به غرب داریم. ما که گوئیم دانشگاه باید از بنیان تغییر بکند و تغییرات بنیادی داشته باشد اسلامی باشد نه این است که فقط علوم اسلامی را در آنجا تدریس کنند، نه اینکه علوم دو قسمند هر علمی دو قسم است یکی اسلامی و یکی غیر اسلامی. ما می گوئیم که در این پنجاه سال یا

صحیفه نور جلد 12 صفحه 53

بیشتر که ما دانشگاه داریم، فراوردهای دانشگاه را برای ما عرضه دارید. ما می گوئیم که دانشگاه های مانع از ترقی فرزندان این آب و خاک است. ما می گوئیم که دانشگاه ما مبدل شده است به یک میدان جنگ تبلیغاتی. ما می گوئیم که جوان های ما اگر علم هم پیدا کردند تربیت ندارند، مربا به تربیت اسلامی نیستند. آنهائی که تحصیل می کنند، برای این است که یک ورقه ای به دست بیاورند و بروند و سربار ملت بشود. آنطور نیست که به حسب احتیاجات ملت، به حسب احتیاجاتی که کشور ما دارد دانشگاه به آن ترتیب رفتار کند و نگذارد این نسل های بزرگ و این جوان بسیار عزیز به هدر بروند قوای آنها به هدر برود قوای ما را به هدر بردند یا به خدمت خارجی ها وادار کردند. معلمین مدارس ما، معلمین اسلامی به حسب نوع نیست و تربیت در کنار تعلیم نبوده و لهذا آن چیزی که از دانشگاه های ما بیرون آمده است، یک انسان متعهد، یک شخصی که برای مملکت خودش دلسوز باشد و تمام نظرش به این نباشد که منافع خودش را به دست بیاورد، ما نداریم. ما که می گوئیم باید بنیاداً باید اینها تغییر بکند، می خواهیم بگوئیم که دانشگاه های ما باید در احتیاجاتی که ملت دارند، در خدمت ملت باشند، نه در خدمت اجانب. ما معلمینی که در مدارس ما، اساتیدی که در دانشگاه های ما هستند بسیاری از آنها در خدمت غربند، جوان های ما را شستشوی مغزی دهند، جوان های ما را تربیت فاسد می کنند. ما نمی خواهیم بگوئیم ما علوم جدیده را نمی خواهیم، ما نمی خواهیم بگوئیم که علوم دو قسم است که بعضی مناقشه می کنند عمداً یا از روی جهالت، ما می خواهیم بگوئیم دانشگاه های ما اخلاق اسلامی ندارند، دانشگاه ما تربیت اسلامی ندارد. اگر دانشگاه های ما تربیت اسلامی و اخلاق اسلامی داشت، میدان زد و خورد عقایدی که مضر به حال این مملکت است نمی شد. اگر اخلاق اسلامی در این دانشگاه ها بود این زد و خوردهائی که برای ما بسیار سنگین است، تحقق پیدا نمی کرد. اینها برای این است که اسلام را نمی دانند و تربیت اسلامی ندارند. دانشگاه ها باید تغییر بنیانی کند و باید از نو ساخته بشود که جوانان ما را تربیت کنند به تربیت های اسلامی، اگر چنانچه تحصیل علم می کنند، در کنار آن تربیت اسلامی باشد نه آنکه اینها را تربیت کنند به تربیت های غربی، نه آنکه یک دسته به طرف غرب بکشانند جوان های ما را و یک دسته به طرف شرق و یک دسته با اشخاصی که با ما جنگ دارند و بالفعل اشخاصی که ما را می خواهند در انحصار اقتصادی قرار بدهند یا برای ما ادعا می کنند که ما شما را، حصار اقتصادی می کشیم دور شما، و دست و پا می کنند در این موارد، یک دسته از دانشگاهی های ما، از جوان های ما کمک به آنها نکنند. ما می خواهیم که اگر چنانچه ملت ایران در مقابل غرب ایستاد جوان های دانشگاهی ما هم همه در مقابلش بایستند. ما می خواهیم که اگر ملت ما در مقابل کمونیست ایستاد، تمام دانشگاهی های ما هم در مقابل کمونیست بایستند نه اینکه وقتی این جوان هائی که به واسطه ساده لوحی خودشان، تربیت های باطل بعضی از معلمین را قبول کردند و حالا که ما می خواهیم یک دانشگاه مستقل درست کنیم و تغییر بنیادی بدهیم که مستقل بشود، وابسته به غرب نباشد، وابسته به کمونیسم نباشد، وابسته به مارکسیسم نباشد، اگر چنانچه ما بخواهیم اینطور کنیم جبهه بندی می کنند همین دلیل بر این است که ما دانشگاه اسلامی و

صحیفه نور جلد 12 صفحه 54

دانشگاهی که تربیت کرده باشد جوانان ما را نداشتیم و نداریم. همین شاهد است بر اینکه جوان های ما تربیت صحیح نشدند و از آن طرف دنبال تحصیل نیستند، تمام عمرشان را صرف شعار می کنند و صرف تبلیغ سوء باطل، طرفداری از آمریکا، طرفداری از شوروی. ما می خواهیم که جوانان ما، جوانان مستقل باشند و خودشان را ببینند، احتیاجات خودشان را ببینند شرقی نباشند، غربی نباشند. اینهائی که راه افتادند در خیابانها یا در خود دانشگاه ها و درگیری ایجاد می کنند و زحمت برای دولت و ملت ایجاد می کنند، اینها اشخاصی هستند که طرفدار غرب یا شرقند و به عقیده من طرفدار غربند، طرفدار آمریکا هستند. ما که امروز با آمریکا در قبال هم ایستادیم، در قبال این ابرقدرت ایستادیم و احتیاج به این داریم که جوان های ما هم در قبال آنها بایستند، جوان های ما در مقابل خودشان می ایستند و برای آمریکا کار می کنند. ما می خواهیم دانشگاه ها را طوری کنیم که جوان های ما برای خودشان و برای ملتشان کار کنند. این آقایانی که اشکال می کنند در این معانی و کنار نشسته و اشکال می کنند، اینها گمان می کنند که اعضای شورای انقلاب نمی فهمند به اینکه معنی اسلامی کردن این نیست که دوتا در همه علوم دو قسم ما داریم، یک قسم هندسه اسلامی داریم، یک قسم هندسه غیر اسلامی. اشکال می کنند نمی دانند که اعضای شورای ما که بعضی از آنها دکتر هستند و بعضی از آنها مجتهد هستند، نمی فهمند اینها که علوم اسلامی جائی دارد در مدارس قدیمه هست و اینجا جای علوم دیگر است؟ لکن باید دانشگاه اسلامی بشود تا علومی که در دانشگاه تحصیل می شود در راه ملت و در راه تقویت ملت و با احتیاج ملت همراه باشد. ما می گوئیم که برنامه هائی که در دانشگاه ها هست، منتهی می کند جوانان ما را به اینکه طرف کمونیسم کشیده بشوند یا طرف غرب و نباید اینطور باشد. ما می گوئیم که جوانان ما را این معلمینی که یا اساتیدی که در دانشگاه ها بودند بعضی از آنها که هستند، نمی گذارند تحصیل حسابی بکنند، آنها را متوقف می کنند، مانع از پیشرفت آنها هست، در خدمت غرب هستند و می خواهند ما در همه چیز محتاج به غرب باشیم.

معنی اسلامی شدن دانشگاه این است که استقلال پیدا کند

معنی اسلامی شدن دانشگاه این است که استقلال پیدا کند و خودش را از غرب جدا کند و خودش را از وابستگی به شرق جدا کند و یک مملکت مستقل، یک دانشگاه مستقل، یک فرهنگ مستقل داشته باشیم. عزیزان من! ما از حصر اقتصادی نمی ترسیم، ما از دخالت نظامی نمی ترسیم، آن چیزی که ما را می ترساند وابستگی فرهنگی است، ما از دانشگاه استعماری می ترسیم، ما از دانشگاهی می ترسیم که جوان های ما را آنطور تربیت کنند که خدمت غرب بکنند، ما از دانشگاهی می ترسیم که آنطور جوان های ما را تربیت کنند که خدمت به کمونیسم کنند ما می خواهیم که دانشگاه ما مثل اشخاصی که (بعضی از این اشخاصی که) اشکال به این مسأله کردند، نباشند. اینها نمی فهمند معنای استقلال و معنای اسلامیت دانشگاه را.
من آن چیزی را که شورای انقلاب و رئیس جمهور گفته اند راجع به تصفیه دانشگاه و راجع به

صحیفه نور جلد 12 صفحه 55

اینکه باید دانشگاه از این جهاتی که در آن هست بیرون برود تا مستقل بشود تا بتوانیم ما استقلالش را حفظ کنیم، پشتیبانی می کنم و من از تمام جوانها، از تمام جوان ها خواستارم که کارشکنی نکنند و مقاومت نکنند و نگذارند که اگر مقاومت کردند، ما تکلیف آخر را برای ملت معین کنیم. از خداوند تعالی سعادت ملت اسلام را و سعادت جوان را خواستارم و امیدوارم که همانطوری که پیشنهاد شده است، دانشگاه را از همه عناصر تخلیه کنند و از همه وابستگی ها تخلیه کنند تا اینکه انشاءالله یک دانشگاه صحیح با اخلاقی اسلامی و فرهنگ اسلامی تحقق پیدا بکند.
و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته