فهرست کتاب


سوگنامه امام علی (علیه السلام) - 400 داستان از مصایب امام علی علیه السلام

عباس عزیزی

391- گفتگوی ام کلثوم با ابن ملجم

شیخ مفید و دیگران روایت کرده اند که: چون ابن ملجم ملعون را به حبس بردند ام کلثوم گفت: ای دشمن خدا امیرالمؤمنین (ع) را کشتی، آن ملعون گفت: امیرالمؤمنین را نکشته ام پدر تو را کشته ام، ام کلثوم گفت: امید دارم که او از این ضربت شفا یابد و حق تعالی تو را در دنیا و آخرت به عذاب خود معذب گرداند، آن ملعون گفت که: آن شمشیر را به هزار درهم خریده ام و هزار درهم دیگر داده ام که آن را به زهر آب داده اند، ضربتی بر او زده ام که اگر میان اهل زمین آن ضربت را قسمت کنند هر آینه همه را هلاک کند.(462)

بخش پانزدهم: خون گریستن

392- علایم شهادت علی (ع)

امام باقر (ع) فرمودند: در آن شبی که امیرمؤمنان علی (ع) کشته شد هر سنگی را که از زمین بلند می کردند زیر آن خون تازه بود چنان چه در شبی که هارون برادر موسی (ع) کشته شد و شبی که در آن یوشع بن نون مقتول واقع شد و شبی که در آن حضرت عیسی بن مریم به آسمان رفت و شبی که در آن شمعون بن حمون صفا به قتل رسید چنین بود و همچنین شبی که در آن حسین بن علی(ع) شهید گردید زیر هر سنگی که برداشته می شد خون تازه دیده می شد.(463)