فهرست کتاب


سوگنامه امام علی (علیه السلام) - 400 داستان از مصایب امام علی علیه السلام

عباس عزیزی

246- گریه پیامبر بر ضربت بر فرق علی (ع)

علی بن ابیطالب فرمود: در زمان وفات پیامبر هنگامی که من و فاطمه و حسن و حسین نزد رسول خدا(ص) بودیم آن حضرت به ما رو کرد و گریست.
من گفتم: چرا گریه کنید یا رسول الله؟
فرمود: می گریم برای آن چه با شما می شود.
گفتم: آن چه باشد یا رسول الله؟
فرمود: گریه کنم از ضربتی که بر فرق تو زنند و از سیلی که بر صورت فاطمه زنند و از نیزه ای که بر ران حسن زنند و زهری که به او نوشانند و از قتل حسین (ع) فرمود: همه اهل بیت گریستند، یا رسول الله خدا ما را نیافریده جز برای بلا.
فرموده: مژده گیر ای علی که خدای عزوجل با من عهد کرده که دوستت ندارد جز مؤمن و دشمنت ندارد جز منافق.(297)

247- خبر مظلومیت علی (ع) در معراج

زمانی که نبی اکرم(ص) را به آسمان عروج کرد به حضرتش عرض شد: خداوند تبارک و تعالی می خواهد شما را در سه چیز آزمایش کند تا صبر شما را ببیند.
حضرت عرض کرد: پروردگارا من تسلیم امر تو هستم، من توان صبر را ندارم مگر به کمک تو، آن سه چیز است کدامند؟
به حضرتش گفته شد: اول آنها جوع و گرسنگی و ضیق بر خودت و بر اهلت.
حضرت عرض کرد: پروردگارا آن را پذیرفته و راضی شده و تسلیم بوده و از تو توفیق صبر می خواهم.
و اما دوم: آنکه تو را دروغگو می پندارند و ترس زیادی بر تو چیره می شود و جنگ با کافران مال و نفس خویش را بذل کرده و بر اذیت و آزادی که از ناحیه ایشان و اهل نفاق به تو می رسد صبر کرده و درد و جراحاتی که در جنگ بر تو وارد می شود را تحمل کنی.
حضرت عرض کرد: پروردگارا آن را پذیرفته و راضی شده و تسلیم بوده و از تو توفیق و صبر می خواهم.
و اما سوم: عبارت است از آن چه بعد از تو به اهل بیتت می رسد و آن قتل و کشته شدن آنها است. اول برادرت علی(ع): از ناحیه امتت، فحش و سخنان زشت و سرزنش و حرمان از حق و انکار و ظلم به او متوجه شده و در آخر او را خواهند کشت.
عرض کرد: پروردگارا آن را پذیرفته و راضی شده و تسلیم تو بوده و از تو توفیق و صبر می خواهم.(298)

248- گریه پیامبر(ص) بر مظلومیت علی (ع)

از پیغمبر (ص) در حدیث طویلی نقل شده که: به علی (ع) فرموده: از آن کینه هایی که از تو در سینه عده ای است و آنها آن را اظهار نمی کنند، مگر بعد از مرگ من، بر حذر باش، آنان را خدا و همه لعنت کنندگان لعنت می کنند، سپس گریه کرد، پرسیدند: یا رسول الله (ص) این گریه برای چیست؟ فرمود: جبرییل به من خبر داد که پس از من در حق علی (ع) ستم می کنند، و حقش را نمی دهند، و با او می جنگند، و فرزندانش را می کشند، و با آنها ظلم می کنند.