فهرست کتاب


حدیث نور (خاطراتی از زندگانی حضرت امام خمینی (ره))

ابراهیم رستمی‏

رسانه ها:

نیویورک تایمز
امام خمینی رهبر اسلامی ایران نیروی عمده در صحنه سیاسی جهان بود.
تایمز لندن
خمینی که به زبان مردم عادی سخن می گفت به طرفداران فقیر و محروم خود اعتقاد به نفس، اطمینان و احترام به خود بخشید، احساسی که آنها را قادر کرده است هر کسی سر راهشان بایستد با مشت خود از بین ببرند، وی به مردم مستضعف نشان داد که می توان حتی در برابر قدرتهایی مثل آمریکا ایستاد و نهراسید.
یک روزنامه نروژی
آیت الله خمینی شخصیتی بود استوار و در سختی ها به آرامی تصمیم می گرفت سخن او قانون بود و قانون او قرآن.
روزنامه دیلی تلگراف
دشمنان ایران وحشت دارند که روح آیت الله خمینی همچنان رهبری ایران را در دست داشته باشد.